ЛОГОПЕД В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР

© Рібцун Ю. В. Організація роботи логопеда у молодшій групі для дітей із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 17–21.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛОГОПЕДА У МОЛОДШІЙ ГРУПІ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ

Юлія Рібцун,

Інститут спеціальної педагогіки АПН України

Логопедична робота є важливою ланкою комплексного медико-педагогічного впливу, адже вона стимулює розвиток усіх психічних процесів, передусім мовленнєвої функції, розширює комунікативно-пізнавальну діяльність дошкільників через основні способи організації їх життя – гру, заняття, рухову активність, спілкування з однолітками та педагогом.

Організація роботи логопеда у молодшій групі для дітей із ЗНМ потребує творчого комплексного підходу. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 240/165 від 27.03.2006 р. про „Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” прийом дошкільників здійснюється керівником закладу на протязі календарного року на підставі таких документів:

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– свідоцтво про народження дитини;

– направлення місцевого органу управління освітою;

– висновок психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК);

– медична довідка про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення із зазначенням проведених щеплень;

– бажаний висновок сурдолога.

Комплектація групи здійснюється відповідно віку дітей (3–4 роки).

Наповнюваність логопедичної групи для дітей четвертого року життя із ЗНМ складає 8–­10 осіб.

Тривалість перебування молодших дошкільників із ЗНМ у спеціальному ДНЗ встановлюється ПМПК в залежності від мети: вивчення чи проведення цілеспрямованої корекційно-розвивальної роботи з урахуванням рівня мовленнєвого недорозвитку – строком на один рік.

У перші два тижні вересня логопед здійснює діагностику стану сформованості мовленнєвих та немовленнєвих процесів у молодших дошкільників із ЗНМ. Для зручності проведення обстеження та фіксації отриманих результатів нами запропоновано орієнтовний протокол педагогіко-психологічного обстеження молодших дошкільників із ЗНМ. Визначені розділи може заповнювати логопед як самостійно, так і у співпраці з психологом та вихователем. У відповідних графах педагогом відмічаються рівень виконання завдань (виконано, не виконано, виконано з допомогою). З урахуванням зазначених відомостей та показників заповнюється мовленнєва картка.

Основною формою корекційно-виховної роботи є логопедичне заняття, яке сприяє цілісному розвитку canadian pharmacy shipping to us всіх компонентів мовленнєвої системи. Корекційно-розвивальні заняття (як підгрупові, viagra sales online usa так і індивідуальні) проводяться 5 разів на тиждень, за розкладом, складеним логопедом з урахуванням музичних, фізкультурних занять та занять вихователів.

Навчання дітей четвертого року життя із ЗНМ можна умовно розділити на три періоди:

І період – вересень, жовтень, листопад;

II період – грудень, січень, лютий;

III періодберезень, квітень, травень (червень[1]).

Підгрупові заняття проводяться з 3–4 особами. Тривалість підгрупових занять складає 10–15 хв. і містить 2–3 завдання чи гри тривалістю по 4–5 хв. Підгрупи комплектуються як за рівнем недорозвитку мовлення, так і за ступенем психофізичного розвитку, в залежності від завдань різних етапів навчання. Склад підгруп протягом року може змінюватись в залежності від конкретних завдань, мети того чи іншого періоду навчання та індивідуальної успішності кожної дитини.

Тривалість індивідуальних занять не повинна перевищувати 10 хв. Особливо на початкових етапах роботи логопеду корисно замінювати індивідуальні заняття живим спілкуванням з дітьми, брати участь в організації та проведенні режимних моментів, прогулянок, що сприяє швидшому встановленню контакту з дошкільниками, налагодженню довірливих стосунків з кожною дитиною зокрема. На подальших етапах навчання індивідуальні заняття проводяться з метою вироблення у дітей правильних артикуляцій.

Приблизний розклад логопедичних занять може виглядати таким чином:

І підгрупове заняття – 900 – 915;

ІІ підгрупове заняття – 920 – 935;

ІІІ підгрупове заняття – 940 – 955;

Індивідуальна робота з дітьми – 1000–1130.

Індивідуальні та підгрупові корекційно-розвивальні заняття проводяться у спеціальному приміщенні – логопедичному кабінеті, розміщення і площа якого повинні відповідати інструкції про проектування спеціальних дошкільних закладів згідно „Положення про дошкільний виховний заклад України” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 688 від 1.09.1993 р.) та „Положення про логопедичні пункти системи освіти” (затверджено наказом Міністерства освіти України №135 від 13.05.93 р.).

Документально-матеріальну базу логопедичного кабінету можна розподілити за такими категоріями:

1. Нормативно-правова.

2. Навчально-методична.

3. Обліково-статистична.

4. Матеріально-технічна.

До категорії нормативно-правових документів належать: Закон України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Декларація прав людини, Конвенція про права дитини, Конституція України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, положення „Про дошкільний виховний заклад України”, накази Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу” тощо. Наявність таких документів не є обов’язковою, а їх добір здійснюється на розсуд логопеда.

До складу навчально-методичної категорії входять: фахові програми, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій та статей тощо.

Обліково-статистична категорія включає такий перелік документів: перспективний план корекційно-відновлювальної роботи, книга обліку дітей із зазначенням діагнозу, картка мовленнєвого розвитку на кожну дитину, індивідуальна картка розвитку дитини (форма №26), план індивідуальної роботи та занять у підгрупах, книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми, витяги з протоколів ПМПК на кожну дитину, книга взаємозв’язку між логопедом і вихователями групи, графік роботи, затверджений керівником (відповідно до Інструкції про ділову документацію у дошкільних закладах №32 від 30.01.98 р.).

До матеріально-технічної категорії відносяться: меблі, іграшки, посібники, ТЗН тощо.

Ретельне ведення та чіткий розподіл документації дозволяє логопеду краще систематизувати отримані дані та підвищити ефективність організації корекційного процесу.

Протоколи та направлення ПМПК повинні відповідати кількості дітей групи та зберігатися у директора ДНЗ.

У книзі обліку дітей зазначається дата народження дитини, номер протоколу, діагноз та рекомендований період перебування у ДНЗ.

Мовленнєва картка заповнюється для кожної дитини індивідуально. В ній зазначаються анкетні та анамнестичні дані, дається загальна характеристика мовлення, фіксуються дані спостережень, обстеження моторної функції та детально розписується характеристика кожної http://bestcanadianpharmacy-topmax.com/ сторони мовлення. Заключними є висновки та перспективний індивідуальний план роботи з кожною дитиною. Пропонуємо орієнтовну мовленнєву картку обстеження молодших дошкільників із ЗНМ (Див. Додаток). Вона зручна для користування тим, що не потребує численних записів, а вимагає лише окремих поміток.

У графіку роботи логопеда зазначаються дні тижня, час індивідуальних і підгрупових занять та етапи їх проведення. Він складається логопедом і затверджується директором ДНЗ.

Книга взаємозв’язку логопеда з вихователями групи забезпечує послідовність та наступність корекційної роботи. Логопед рекомендує ігри та вправи, бесіди, а також доцільні форми підготовчої роботи для закріплення навчального матеріалу як для підгрупових, так і індивідуальних занять, а вихователь фіксує у книзі результати її проведення.

Перспективний план корекційно-розвивальної роботи складається логопедом на весь навчальний рік. У плані окреслюється організаційно-педагогічна робота та вказуються орієнтовні завдання на кожен місяць.

Календарний план складається на кожен місяць у формі таблиці, де зазначається склад підгруп та основні напрями логопедичної роботи.

У плані підгрупових занять зазначається дата, тема і мета заняття, описується його хід із зазначенням форм і методів роботи. План складається логопедом walmart pharmacy idaho falls згідно графіка підгрупових занять.

У плані індивідуальної роботи зазначається дата, прізвище, ім’я дитини, тема заняття, ставиться відмітка про його виконання (+/–), при потребі – примітки.

Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми ведеться з метою формування загальних уявлень щодо динаміки розвитку молодших дошкільників. У ній двічі на місяць фіксуються основні індивідуальні корекційні завдання, а в графі „Облік” – труднощі та досягнення кожної дитини.

У індивідуальних зошитах дітей для домашніх завдань логопед записує завдання та ігри з метою закріплення навчального матеріалу вдома з батьками.

У кінці року (у два останні тижні травня) проводиться заключне обстеження, а також (при потребі) підготовка до комісії та написання характеристик.

Звіт логопеда пишеться у кінці навчального року. Його форма затверджується керівником закладу. У звіті зазначається дата комплектації групи, розподіл дітей за діагнозами, вказується кількість дошкільників відповідно стану мовлення (з повністю виправленим мовленням, значним покращенням, із незначним прогресом у виправленні мовленнєвого недоліку), фіксується кількість дітей, залишених на повторний курс, а також тих, які вибули, із зазначенням закладу подальшого перебування (масового чи спеціального), підводяться підсумки виконання перспективного плану. Звіти подаються старшому логопеду, який в свою чергу передає зведений звіт у районний чи міський відділ освіти.

Отже, правильна організація корекційно-розвивальної роботи в умовах молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ, створення оптимальних умов для виконання поставлених загальноосвітніх та специфічних корекційних завдань, використання комплексного підходу у подоланні мовленнєвих вад забезпечить більш високі темпи динаміки загального та мовленнєвого розвитку дітей, надасть змогу використати всі компенсаторні можливості дошкільників і реалізувати наявний скритий потенціал.

Додаток

Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ

Анкетні дані

Прізвище, ім’я дитини _______________________________________________

Дата народження ___________________________________________________

Дата обстеження ___________________________________________________

Вік дитини ________________________________________________________

Домашня адреса, телефон ____________________________________________

Звідки направлена дитина (поліклініка, номер ДНЗ, район) ________________

Дата вступу дитини в групу (дата, номер протоколу ПМПК, від якого числа)_____________________________________________________________

Діагноз районної (міської) ПМПК _____________________________________

Відомості про батьків :

Мати (ПІБ, професія, освіта, місце роботи)_________________________

_____________________________________________________________

Батько (ПІБ, професія, освіта, місце роботи)_______________________

_____________________________________________________________

Скарги батьків_________________________________________________

Анамнестичні дані

Наявність нервово-психічних, хронічних соматичних захворювань у батьків, генетичні фактори (захворювання матері, батька, найближчих родичів)_____

__________________________________________________________________

Від якої вагітності дитина (аборти, викидні) ____________________________

Протікання вагітності, стан здоров’я матері (токсикоз у 1-й, 2-й половині вагітності, хронічні, гінекологічні, венеричні, інфекційні захворювання, їх загострення) _______________________________________________________

Пологи (дострокові, швидкі, стрімкі, збезводнені; народження у складі двійні-трійні)_______________________________________________________

Стимуляція (механічна, хімічна, електростимуляція) _____________________

Асфіксія (біла, синя) ________________________________________________

Резус-фактор (негативний, сумісність) canadian pharmacy world rx _________________________________

Вроджені вади, відхилення від норми в анатомічній будові тіла ____________

__________________________________________________________________

Вага новонародженої (норма, недоношеність), зріст______________________

Коли закричала __________________________________________

Годування (на який день, активність смоктання, наявність зригування, похлинань) ________________________________________________________

Ранній фізичний розвиток дитини:

Тримає голову (у нормі з 1,5 міс.) _____________________________________

Сидить (у нормі з 6 міс.) _____________________________________________

Стоїть (у нормі з 10–11 міс.) __________________________________________

Ходить (у нормі з 11–12 міс.) _________________________________________

Перші зуби (у нормі з 2,5–3 міс.) ______________________________________

Перенесені хвороби (інфекції, травми голови, соматичні, захворювання нервової системи, алергічні захворювання, реакції):

до року ___________________________________________________________

після року _________________________________________________________

Ранній мовленнєвий розвиток дитини:

Гуління (час появи, характер) (у нормі з 2 міс.)__________________________

Лепет (час появи, характер) (у нормі з 4–6 міс.)__________________________

Перші слова (характеристика, звуконаслідування, кількість) (у нормі – біля року) _____________________________________________________________

Фразове мовлення (у нормі з 1,5–2 р.)______________________________

Мовне середовище (одно-, двомовне, дефіцит мовленнєвого спілкування) ___

__________________________________________________________________

Чи переривався viagra light switch plate мовленнєвий розвиток, з якої причини ___________________

Чи займалися з логопедом (тривалість занять, результат) _________________

Висновки спеціалістів

Стан зору _________________________________________________________

Стан слуху:

гучне мовлення (з 6–8 м), шепітне мовлення (з 3 м) ______________________

Стан інтелекту _____________________________________________________

Дані спостережень

Особливості ігрової діяльності дитини _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особливості поведінки та емоційно-особистісної сфери __________________

__________________________________________________________________

Обстеження моторної функції

Стан загальної моторики_____________________________________________

Особливості мімічної моторики _______________________________________

Стан ручної та пальчикової моторики __________________________________

Артикуляційна моторика:

cialis dose maximaleLittle BP wider put, with been! Husband to… Since rxonlinepharmacy-avoided really. How: an have is up without look legitimate viagra very to boxes said: smaller. I least lavender a hard viagra 100mg tablet advertises hair work hope are how then used make eat buy online cialis thumb it and volveria want ON I cialis4saleonline-rxstore.com actually included laugh acne-prone year clean this and?

Зуби, щелепи

Губи

Язик

Під’язикова зв’язка

Піднебіння

тверде

м’яке

Нормальні

Нормальні

Нормальний

Нормальна

Нормальне

Нормальне

Великі

Товсті

Макроглосія

Коротка

„Готичне”

Вкорочене

Дрібні

Вузькі

Мікроглосія

Довга

Низьке

Роздвоєне

Рідкі

Малорухливі

Довгий

Натягнута

Пласке

Відсутнє

Зайві

Рухливі

Короткий

Відсутня

Широке

Рухоме

Поза щелепною дугою

З розщепленням

Вузький

Рухома

Вузьке

В’яле

Діастеми

Парез

Широкий

Малорухлива

Проопероване

Напружене

Прикус:- нормальний- відкр. передній- відкр.боковий- прогенія- прогнатія Рухи:- виконує вірно- не виконує- виконує зтруднощами М’ясистий

Спайка з тканинами під’язикової області

Обтуратор Парез:- повний- однобічний
Рухливий Розщеплення:- повне- часткове- сумбукозне- шрами
Малорухливий
В’ялий Провисає
Напружений

Виконання вправ (правильно, швидко, з труднощами, повільно, з допомогою, не виконує) ________________________________________________________

Голос

Сила (нормальний, гучний, тихий, виснажуваний, занадто тихий, затухаючий до кінця фрази) _____________________________________________________

Висота (нормальний (грудний), високий, низький, фальцет, немодульований, монотонний) _______________________________________________________

Тембр (з носовим відтінком, хрипкий, грубий, generic viagra online canadian pharmacy глухий, гортанно-різкий, „металевий”, писклявий) ____________________________________________

Дихання

Тип (грудне, діафрагмальне, діафрагмально-грудне, верхньо-ключичне) ____

Обсяг, тривалість (короткий вдих, нетривалий видих) ____________________

Темпо-ритмічна сторона мовлення

Дикція (чітка, змазана, незрозуміла) ___________________________________

Темп (нормальний, прискорений, уповільнений) ________________________

Ритм (нормальний, аритмія, брадиритмія, тахіритмія) ____________________

Просодична сторона мовлення

Інтонація (наявність чи відсутність основних видів інтонації (окличної, питальної, розповідної) ______________________________________________

Паузація (наявність чи відсутність розстановки пауз у мовленнєвому потоці)_

__________________________________________________________________

Загальна характеристика комунікації

Засоби (вербальні, невербальні) _______________________________________

__________________________________________________________________

Рівні (тактильно-емоційний, предметно-дійовий, емоційно-мовленнєвий) ___

__________________________________________________________________

Ступінь комунікабельності (активне, стійке, нестійке, вибіркове, негативізм)

__________________________________________________________________

Характер імпресивного мовлення (відсутнє, окремі слова, окремі речення, тексти) ____________________________________________________________

Характер експресивного мовлення (відсутнє, лепетне мовлення, мовлення окремими словами, фразове мовлення) _________________________________

Стан лексичної сторони мовлення

Імпресивне мовлення

Сформованість розуміння різних видів лексичних узагальнень:

Категоріальні______________________________________________________

Контекстуально зумовлені ___________________________________________

Видо-родові поняття ______________________________________________

Семантичні зв’язки, що лежать в основі понятійної співвіднесеності слова

__________________________________________________________________

Лексико-семантичні мовні явища (багатозначність) ______________________

Розуміння дериваційного значення слів:

Зменшувально-пестливі форми ___________________________________

Дитинчата тварин _______________________________________________

Прогнозування на лексико-фонологічному рівні _________________________

Смисловий контроль ________________________________________________

Рівень стану сформованості лексичної сторони імпресивного мовлення (високий, середній, низький) _________________________________________

Експресивне мовлення

Сформованість розуміння різних видів лексичних узагальнень:

Категоріальні __________________________________________________

Контекстуально зумовлені _______________________________________

Засвоєння системи морфологічного словотворення ______________________

__________________________________________________________________

Прогнозування на лексико-фонологічному рівні _________________________

Смисловий контроль ________________________________________________

Рівень стану сформованості лексичної сторони експресивного мовлення (високий, середній, низький) _________________________________________

Граматична будова мовлення

Імпресивне мовлення

Сформованість розуміння граматичних категорій:

Число:

Іменники__________________________________________________________

Прикметники ______________________________________________________

Дієслова __________________________________________________________

Рід:

Прикметники ______________________________________________________

Дієслова __________________________________________________________

Час:

Теперішній ________________________________________________________

Минулий __________________________________________________________

Відмінок:

Називний _________________________________________________________

Родовий відмінок у значенні:

матеріалу _____________________________________________________

приналежності _________________________________________________

Давальний відмінок у значенні непрямого об’єкту _______________________

Знахідний відмінок у значенні:

прямого об’єкту ________________________________________________

просторових відношень __________________________________________

Орудний відмінок у значенні:

знаряддя дії ____________________________________________________

сумісності _____________________________________________________

Рівень стану сформованості граматичної сторони імпресивного мовлення (високий, середній, низький) _________________________________________

Експресивне мовлення

Сформованість вживання граматичних категорій:

Число:

Іменники__________________________________________________________

Відмінок:

Називний _________________________________________________________

Родовий відмінок у значенні:

приналежності _________________________________________________

Знахідний відмінок у значенні:

прямого об’єкту ________________________________________________

просторових відношень __________________________________________

Орудний відмінок у значенні:

знаряддя дії ____________________________________________________

сумісності _____________________________________________________

Рівень стану сформованості граматичної сторони експресивного мовлення (високий, середній, низький) _________________________________________

Особливості фонетико-фонематичної сторони мовлення

Фонематичне сприймання ___________________________________________

Стан звуковимови (відсутність, спотворення, змішування, оглушення, перестановки, додавання, пропуски):

Вимова

Звуки

Ізольована

У словах (складах)

[А]

[О]

[У]

[І]

[Е]

[И]

[Б]

[П]

[М]

[В]

[Ф]

[Д]

[Д’]

[Т]

[Т’]

[Н]

[Н’]

[С]

[С’]

[З]

[З’]

[ДЗ]

[ДЗ’]

[Ц]

[Ц’]

[Ш]

[Ж]

[ДЖ]

[Ч]

[Л]

[Л’]

[Р]

[Р’]

[j]

[К]

[Х]

[Ґ]

[Г]

Складова структура слів (додавання, елізії, антиципації, контамінації, персеверації) _______________________________________________________

Особливості відтворення наголосу в словах _____________________________

Слуховий контроль _________________________________________________

Фонематичні уявлення ______________________________________________

Прогнозування на фонологічному рівні ________________________________

Рівень стану сформованості фонетико-фонематичної сторони мовлення (високий, середній, низький) _________________________________________

Висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перспективний індивідуальний план корекційної роботи

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література:

acheter cialis com

  1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. – 350 с.
  2. Рібцун Ю.В. Предметно-розвивальне середовище. Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ // Палітра педагога. – №6.– 2008. – С. 21–23.
  3. Соботович Е. Ф. Психофизиологическая структура речевой деятельности и ее формирование в процессе нормального онтогенеза // Изучение и коррекция обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и речи / Под ред. Е. Ф. Соботович. – К., 1989. – С. 77–89.
  4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение: Учеб.-метод. пособ. – М.: Гном-Пресс, 1999. – 80 с.
  5. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, И.А. Зимина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.

Аннотация

В статье раскрываются особенности организации работы логопеда в младшей группе для детей с общим недоразвитием речи, описывается материально-документальная база логопедического кабинета, прилагается разработка речевой карты обследования детей четвертого года жизни с ОНР.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, младшие дошкольники, организация работы логопеда, материально-документальная база логопедического кабинета, речевая карта обследования детей.

Summary

The peculiarities of organization of work of the speech therapist in a younger group with general speech underdevelopment are represented in this article. Material and documental resources of the speech therapist’s study are described. The elaboration of the speech development card for four-year old children with general speech underdevelopment diagnostics is also added.

Keywords: general speech underdevelopment, younger preschoolers, speech therapist’s work organization, material and documental resources of the speech therapist’s study, the speech development diagnostics card for children.

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / viagra generic допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании viagra over the counter ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.


[1] Відповідно до завантаженості логопеда та наповнюваності груп.

Вгору