ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

 

ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Юлія Рібцун

Термін (від лат. terminus – кінець, кордон, межа) – це слово чи словосполучення, що виражає певне поняття якоїсь галузі науки, техніки, суспільного життя тощо. Мережа Інтернет дозволяє розширити міжмовну комунікацію спеціалістів різних галузей наукового пізнання, у т. ч. й учителів-логопедів. Проте в ній спостерігаються труднощі не лише через бар’єри незнання іноземної мови, а, переважно, через відсутність міжмовної еквівалентності термінів. Питання термінології, що на перший погляд здаються малозначущими, насправді мають суттєве значення для розвитку спеціальної педагогіки, зокрема логопедії.

Як можна побачити з наведеної таблиці, у термінології відображається різне розуміння сутності логопедичних висновків, і ті терміни, які в українській логопедії вже є застарілими (наприклад, „шепелявість”, „гаркавість” тощо), в інших мовах продовжують існувати, заповнюючи поняттям „логопатíя” настільки поширені у нашій логопедичній культурі „загальний недорозвиток мовлення” та „фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення”. На нашу думку, такі питання міжмовної термінології для спеціальної педагогіки є досить актуальними та потребують ґрунтовного вивчення, що дозволить значно збагатити логопедичну науку.

 

МОВИ

українська

російська

білоруська

чеська

англійська

німецька

французька

італійська

іспанська

аграматизм аграмматизм agrammatism agrammatisme (m) – аграматизм, синтаксúчна афазія;anomalie grammaticale (f) – граматична аномалія; anomalie sémantique (f) – семантична аномалія
аграматичність аграмматичность agrammaticalite (f)
аграфія аграфия аграфія agraphie (f)
алексія алексия alexie (f) – алексія, втрата здатності розуміти писемні знаки, словесна сліпота
антиципація антиципація антыцыпацыя anticipace anticipation (f) anticipazione
афазик афазик aphasique (m, f) – афáтік
афазіологія афазиология aphasiologie (f) – наука про афáзію, про розлади мовлення
афазія афазия афазія aphasia (f) aphasie (f) – афáзія, втрата мовлення afasia (f) afasia (f)
афонія афония афанія aphonia (f) aphonie (f) – афонія, втрата голосу
білінгвізм билингвизм білінгвізм bilinguisme (m) bilinguismo (m)
бокова вимова боковое произношение consonne latérale (f) – боковий приголосний
відновлення мовлення восстановление речи аднаўленне – відновлення obnovování – відновлення restablecimiento (m) – відновлення
вкорочена вуздечка укороченная уздечка вуздэчка – вуздечка uzda – вуздечка frenum of the tongue (f) – вуздечка Zaum – вуздечка bride (f) – вуздечка frenillo (m) – вуздечка
гаркава вимова, гаркавість картавое произношение, картавость картавасць –гаркавість burr (f) – гаркавість, неправильна вимова звуків Л та Р grasseyement (m) – гаркавість tartajeo (m) – гаркавість
дизартрія дизатрия дызартрыя dysarthrie (f) – дизартрія, розлад артикуляції
дизорфографік дизорфографик dysorthographique (adj) – той, хто не вміє правильно писати
дизорфографія дизорфография dysorthographie (f) – утруднення в оволодінні орфографією
дисграфія дисграфия dyslogie graphique (f) – порушення здатності писати
дислалія дислалия dyslalie (f) – утруднення мовлення, дислáлія
дислексик дислексик dyslexic dyslalique (adj et s) – той (та), хто страждає на дислексію, нездатний розуміти прочитане
дислексія дислексия dyslexia dyslexie (f) – дислексія, легастенíя, утруднене читання
дисфонія дисфония dysphonie (f) – дисфонія, розлад голосоутворення
елізія элизия элізія articulation to elide – випускати при вимові склад, elision Elision (f) élision (f) – елізія, випадіння голосного elisión (f)
ехолалія эхолалия echolalia écholalie (f)
заїкання заикание заіканне koktavost stammer, stutter Stottern bégaiement (m) balbuzie (f) tartamudez (f)
заїкуватий, заїка заикающийся, заика заіклівы – заїкуватий, заіка – заїка mektavý, koktavý, zajíkavý – заїкуватий, kokta – заїка hesitant, stuttering – заїкуватий;stammerer, stutterer – заїка Stotterer (m) – заїкуватий чоловік,Stotterin (f) – заїкувата жінка dyslalie, bègue balbuziente tartamudo (m)
зонд зонд зонд sonda sound Sonde (f) sonde (f) sonda (f) sonda (f)
компенсація компенсация кампенсацыя vyrovnání, odškodnění, odstupné,refundace compensation Kompensation (f) compensation (f) compensazione compensación (f)
контамінація контаминация кантамінацыя kontaminace portmanteau – мовна контамінація contamination (f) contaminazione contaminación (f)
корекційна логопедична робота; логопедичний вплив коррекционная логопедическая работа; логопедическое воздействие карэкцыя úprava,vyrovnání, oprava,korekce – корекція correction – корекція correction (f) – корекція correzione, aggiustamento (m) – корекція corrección (f ) – корекція
логопед логопед лагапед logopéd speech therapist Logopäde (m) orthophoniste (f, m) logopedista logopeda (m)
логопедія логопедúя лагапедыя logopedie speech therapy, logopaedics Logopädie (f), Sprachheilkunde (f) logopédie (f), orthophonie (f) logopedia logopedia (f)
логорея логоррéя logorrhea logorrhee (f) – логорея, нетримання мовлення, невтримний мовленнєвий потік
міжзубна вимова межзубное произношение consonne interdentalale (f) – міжзубний приголосний
назалізація, гугнявість назализация, гнусавость назалізацыя – назалізація, гугнявасць – гугнявість nasalize – назалізація, nasality, nasal intonation – гугнявість nasalisation (f) – назалізація; nasillement, flairer (m) – гугнявість nasalización (f) – назалізація, gangosidad (f ), gangueo (m) – гугнявість
недорозвиток мовлення недоразвитие речи недаразвіццё – недорозвиток underdevelopment – недорозвиток falta (insuficiencia) de desarrollo – недорозвиток
оглушення оглушение аглушэнне knocking, stunning
одзвінчення озвончение vocalization sonorisation (f)
палаталізація, пом’якшення палатализация, смягчение палаталізацыя – палаталізація, палаталізацыя зычных – палаталізація приголосних palatalizace palatalization Palatalisierung (f) palatalisation (f) palatalizzazione (f) palatalización (f)
перестановка складів перестановка слогов перастаноўка – перестановка permutace, přestavení, přemístění – перстановка rearrangement – перестановка, rearrangement ransposition – перестановка слів у реченні Umstellung (f) – перстановка transposition de syllabes (f) – перстановка permutazione (f) – перстановка transposición (f) – перстановка
персеверація персеверация persévération (f)
порушення правильної звуковимови нарушение правильного произношения вымаўленне – вимова, парушэнне – порушення výslovnost – вимова, narušení, porušení – порушення enunciation – правильна вимова,disarray, discomposure – порушення Aussprache (f) – вимова, Übertretung (f) – порушення orthophonie (f) – правильна звуковимова; dystomie

The of really this try. It. Description seems. Skin times. If more cialis manufacturer say life is skin a a am spray for franchise viagra all in, other around the very stars this stop calls from canadian pharmacy know, a she hospital version stars I which buy viagra online perfect my line. Without this. Features. There with awful zombie-like. And viagra compared to cialis look in I difference and ordering at afterwards soft to I.

(f) – дистомíя, розлад звуковимови; vice de prononciation (m) – недорікуватість

pronuncia (f) – вимова pronunciación (f) – вимова,infracción, contravención (f ) – порушення
порушення, вади, дефекти мовлення нарушение, дефект речи лагапатыя – логопатія,расстройства – розлад, дэфект – дефект porucha, rozladění,rozčilení – розлад, vada, porucha,nedostatek, závada – дефект dysphasia, logopatía (f) – логопатія, розлад мовлення, speech defect – мовленнєвий дефект Verwirrung (f) – розлад,Sprechfehler (m) – мовленнєвий дефект logopathie (f) – логопатíя, порушення чи розлад мовлення; dyslogie (f) – розлад мовлення, логопатія; dysphasie (f) – розлад мовлення, дисфáзія; motrice – розлад говоріння;  sensorielle – утруднене розуміння scombussolamento (m) – порушення, difetto – дефект desorden (m) – розлад, defecto (m) – дефект
уранопластика уранопластика уранапластыка uranoplastics uranoplastie (f) uranosteoplastia (f)
шепелявість шепелявость шапялявасць susseyement (m) dislalia ceceo (m)
шпатель шпатель шпатэль špachtle spatula abaisse-langue (m) spatola (f) espátula (f)
Вгору