На цій сторінці мною, Рібцун Юлією Валентинівною, поступово наповнюється власний багаж мене як спеціаліста – вченого та практика у галузі логопедії, дефектології, психології та психотерапії. Також тут репрезентовані публікації про мене та мою діяльність.

Мене можна побачити тут:

“Бібліометрика української науки” – http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%F0%B3%E1%F6%F3%ED&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0;

база ResearcherID – http://www.researcherid.com/rid/O-9175-2016;

база ORCID – https://orcid.org/my-orcid;

база Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&imq=%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D1%96%D0%B1%D1%86%D1%83%D0%BD&user=21hqX6cAAAAJ&cstart=0&pagesize=20;

Електронна бібліотека НАПН України – http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/;

сайт для психологів – https://www.b17.ru/ribtsun/;

сайт Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FM;

база linkedin – https://www.linkedin.com/in/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%86%D1%83%D0%BD-89545041;

електронне видання “Народна освіта” – http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1100;

сайт “У психолога” – http://upsihologa.com.ua/baza_me.php?uid=ribtsun.

Назва статті: Творчі зустрічі з Юлією Рібцун

Автор: Семак Світлана Мирославівна

Читати статтю

Захищені кандидати наук:

 • Брушневська Ірина Миколаївна, тема дисертації: “Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення” (2018 р.), диплом кандидата педагогічних наук

Читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації учителів-логопедів і учителів-дефектологів при:

 • Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка (м. Київ) (з 2004 р.) (зараз Київський університет імені Бориса Грінченка);
 • Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (м. Житомир) (з 2008 р.);
 • Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква) (з 2008 р.);
 • Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти (м.Луцьк) (з 2013 р..);
 • Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (м. Чернігів) (з 2013 р.);
 • Тернопільскому обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль) (з 2013 р.).

Написані відгуки на дисертаційні дослідження:

 • на автореферат диссертации А. В. Константиновой на тему: “Особенности предупреждения и преодоления дисграфии в билингвальных условиях обучения” по специальности 13.00.03 – коррекционная педагогика (логопедия) (научный руководитель – Визель Т. Г., д. психол. н., проф.) (2011 г.);
 • на автореферат диссертации старшего преподавателя кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Института специального образования Уральского государственного педагогического университета Т. Р. Тенкачевой на тему: «Формирование грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования» по специальности 13.00.02. – теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) (научный руководитель – д.филол.н., доц. Нахимова О. А.)  (2014 г.).

Отримані грамоти:

 • за победу в Конкурсе образовательных технологий – 2010, проведенном редакцией журналов МОН Украины: “Дошкольное воспитание”, “Палитра педагога” и “Шмель” (за подписью главного редактора Н. А. Андрусич, 2010 г.);
 • за длительное и продуктивное сотрудничество с журналом “Логопед” (за подписью директора Издательской группы “Основа” И. И. Гришиной, 2012 г.);
 • за победу в Конкурсе образовательных технологий – 2017, проведенном редакцией журналов МОН Украины: “Дошкольное воспитание”, “Палитра педагога” и “Шмель” (за подписью главного редактора Н. А. Андрусич, 2018 г.).

Отримані подяки від:

 • директора Института специальной педагогики АПН Украины Бондаря В. И. “За творческий и старательный труд, значительный вклад в теорию и практику коррекционной педагогики и психологии, высокий профессионализм” (2004 г.);
 • ректора Киевского областного института последипломного образования педагогических кадров Клокар Н. И. за постоянное участие в массовых мероприятиях;
 • главного редактора изданий редакции “Детский сад” Т. Ворониной за “вдохновение и творчество, интересное и плодотворное сотрудничество, надежную поддержку, содержательное выступление на семинаре “Лингвистическая подготовка старших дошкольников с нарушениями речи к обучению в школе” на Всеукраинском Дне дошкольного детства (2011 г.);
 • от секретаря Ирпенского городского совета Попсуй А. “За весомый вклад в развитие коррекционного и инклюзивного образования Ирпенского региона” (2018 г.);
 • от президента Национальной академии педагогических наук Украины В. Кременя “За весомый вклад в развитие теории и практики обучения детей с особыми потребностями” (2018 г.)