© Рібцун Ю. В. Методика вивчення невербального інтелекту у молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 2. – С. 82–94.

 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ

Юлія Рібцун

Обстеження стану психофізичного розвитку – важливий етап системи корекційної роботи спеціального дошкільного закладу. Від правильної діагностики мовленнєвого порушення залежить не лише подальше навчання дитини, але часто і її доля. У зв’язку з цим особливу значимість набуває науково-методичне забезпечення динамічного вивчення процесу розвитку дитини з мовленнєвою патологією. Саме на основі даних диференційованого обстеження створюються індивідуально орієнтовані програми її навчання та виховання.

В основі логопедичного обстеження лежать загальнопедагогічні та спеціальні методи і принципи. Воно є комплексним, цілісним та динамічним, обов’язково враховує онтогенетичний, етіопатогенний, діяльнісний принципи та взаємозв’язок мовленнєвого і загального психічного розвитку. Дослідження Л.С. Виготського, С.Є. Кулачківської, С.О. Ладивір та ін. показали, що складні психічні процеси формуються на базі простих і рухові можливості дитини, слухове, зорово-просторове, тактильне й акустичне сприймання знаходяться у тісній взаємодії з мовленням та впливають на його розвиток. Особливе місце при цьому відводиться сприйманню, адже саме воно є основою пізнання оточуючої дійсності.

Правильне визначення рівня інтелектуального розвитку, стану немовленнєвих процесів допомагає краще організувати обстеження компонентів мовленнєвої системи, підібрати ті форми і методи, які найбільш доступні для кожної дитини зокрема.

У спеціальній літературі недостатньо висвітлено питання обстеження когнітивної сфери дітей із мовленнєвим недорозвитком. Саме тому нами була розроблена та апробована методика вивчення невербального інтелекту молодших дошкільників із ЗНМ.

Методики авторів Г.А. Волкової, В.О. Калягіна, Р.О. Кирьянової, Т.С. Овчинникової, Р.С. Немова, Л.М. Шпицевої та ін. [1, 4, 7, 9, 10] були модифіковані нами відповідно до особливостей розвитку дітей з мовленнєвою патологією в молодшому дошкільному віці. Нами враховувались індивідуальні особливості та емоційний стан дошкільника на момент обстеження, тому усі запропоновані завдання ми проводили в ігровій формі, з урахуванням поступового зростання складності; вони були позитивно спрямовані, використовувались як вербальні, так і невербальні способи заохочення (погладжування по руці, голові, кивок головою, усмішка).

У процесі обстеження дітей з І рівнем мовленнєвого недорозвитку більшість проб була зорієнтована на пред’явлення інструкції у невербальній формі і потребувала виконання дій на предметно-дійовому рівні, за аналогією, за зразком, у вигляді безпосереднього співставлення та ін. Оцінка дій дитини відбувалася за такими показниками: прийняття завдання, способи виконання, навченість, бажання грати з дорослим, ставлення до гри, до результату, результат.

При обстеженні ми звертали увагу на те, як дитина вирішує поставлене перед нею завдання (діє цілеспрямовано, звертається за допомогою чи намагається подолати виниклі утруднення самостійно), відмічали, які саме види допомоги необхідні дошкільнику в процесі занять і поза ними (пояснення, вказівка, повторення інструкції, навідні питання, наочний зразок дій і т.п.).

Враховуючи підвищену втомлюваність, нестійкість уваги молодших дошкільників із ЗНМ, протягом занять ми змінювали види діяльності, використовували яскраві та озвучені іграшки, гарно оформлені дидактичні посібники, які зацікавлювали дітей та створювали позитивну емоційну базу експериментальної роботи.

Дослідження проводилось за наступними напрямами:

І Гнозис:

а) зоровий;

б) слуховий;

в) слухо-просторовий;

г) тактильний.

ІІ Увага:

а) зорова;

б) слухова.

ІІІ Пам’ять:

а) зорова;

б) слухова;

в) рухова.

IV Мислення:

а) аналіз;

б) синтез;

в) порівняння;

г) співвіднесення величини, форми та кольору предметів;

д) узагальнення;

є) вміння встановлювати предметно-логічні зв’язки.

V Праксис:

а) конструктивний;

б) динамічний.

Розкриємо зміст методики вивчення невербального інтелекту у молодших дошкільників із ЗНМ.

І. а) З метою визначення зорового сприймання обстежувались:

  • предметний;
  • кольоровий гнозис;
  • вивчались розрізнення основних геометричних форм;
  • сприймання величини
  • та оптико-просторовий гнозис.

Для обстеження предметного гнозису пропонувалися завдання на впізнавання предметів:

1) реальних (проба 1.1.);

2) зображених на картинці (проба 1.2.);

3) за силуетним зображенням (проба 1.3.);

4) за контуром (проба 1.4.);

5) за пунктирним зображенням (проба 1.5.);

6) неповних зображень (проба 1.6.);

7) перекреслених зображень (проба 1.7.);

8) зображень в умовах зашумлення (проба 1.8.);

9) зображень, накладених одне на одне (проба Поппельрейтера) (проба 1.9.).

Проба 1.1. Дзеркальце

Обладнання: 5 іграшок (півник, котик, ведмедик, зайчик, собачка), фотографії іграшок.

Опис ігрового завдання: Логопед розставляє в ряд іграшки, кладе під однією з них фотографію. Дитина повинна дібрати і покласти під іграшками відповідні фотографії.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 1.2. Знайди пару

Обладнання: 2 ляльки, 3 пари предметних картинок (каченя, зайчик, жабка).

Опис ігрового завдання: Логопед садить перед дитиною дві ляльки, вертикально розкладає під однією 3 картинки, дає аналогічні зображення дитині. Дитина повинна покласти поруч однакові зображення.

Рівні допомоги: частковий показ, повний показ.

Проба 1.3. Тіньовий театр

Обладнання: сюжетна картинка із зображенням глядацької зали та екрану, на якому – силуетні зображення ялинки, риба, зайця, пташки; сюжетна картинка з повним зображенням предметів, відповідні та конфліктні предметні картинки.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині сюжетну картинку, розкладає предметні картинки. Дитина повинна співвіднести силуетні зображення на екрані з відповідними предметними картинками.

Рівні допомоги: показ сюжетної картинки із повним зображенням предметів на екрані.

Проба 1.4. Вишиті серветочки

Обладнання: серветочки з вишитими товстою ниткою контурами ягід та фруктів (яблуко, груша, вишні, сливи), відповідні та конфліктні предметні картинки, сюжетна картинка „Дитячий садок”.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині розглянути сюжетну картинку, звертає увагу на те, що у дітей під тарілками покладені серветки. Педагог пропонує розглянути вишиту серветочку. Дитина повинна впізнати вишите зображення, знайшовши відповідну предметну картинку.

Рівні допомоги: обведення пальчиком вишивки по контуру.

Проба 1.5. Лінивий олівець

Обладнання: пунктирне зображення предметів (будиночок, листочок, кораблик, груша), картинки з контурним зображенням відповідних предметів, відповідні та конфліктні предметні картинки.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє та розкладає в ряд картинки з пунктирним зображенням предметів. Дитина повинна дібрати відповідні предметні картинки і покласти їх під зображеннями.

Рівні допомоги: показ картинок з контурним зображенням предметів.

Проба 1.6. Пустотливе мишеня

Обладнання: іграшкова мишка, зображення предметних картинок на квадратах, від яких віртуально відрізані частини (штани, м’яч, чашка, пірамідка); аналогічні цілі та конфліктні предметні картинки.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині іграшкову мишку, розкладає на столі предметні картинки з відрізаними частинами. Дитина повинна впізнати зображення, дібравши відповідні предметні картинки.

Рівні допомоги: прикладання відповідного шматочка до картинки.

Проба 1.7. Зіпсований телевізор

Обладнання: телевізор з подвійним екраном, куди можна вставляти картинки, картинки із зображенням предметів, перекреслених горизонтальними, вертикальними, хвилястими лініями (будиночок, дерево, кораблик, літак), аналогічні картинки без зайвих ліній, конфліктні предметні картинки.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині телевізор. Дитина повинна впізнати зображення на екрані, знайшовши відповідні предметні картинки.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 1.8. Бруднуля

Обладнання: предметні картинки (чашка, квітка, ведмедик, пірамідка, курчатко), аналогічні картинки в умовах зашумлення.

Опис ігрового завдання: Логопед розповідає про хлопчика-бруднулю, розкладає перед дитиною намальовані ним картинки в умовах зашумлення. Дитина повинна дібрати „чисті” аналогічні зображення.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 1.9. Плутанина

Обладнання: аркуш із зображенням різних за кольором та формою предметів, накладених один на один (м’яч, ялинка, гриб), контурні зображення на окремих картках, відповідні та конфліктні предметні картинки.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині аркуш із зображенням предметів в умовах накладання одне на одне. Дитина повинна впізнати зображення, дібравши відповідні предметні картинки.

Рівні допомоги: показ контурного зображення предметів, обведення кожного предмета.

Для обстеження кольорового гнозису пропонувались ігрові завдання на співвіднесення картинок за кольором (проби 2.1. – 2.4.) .

Проба 2.1. Букет для мами

Обладнання: наклеєні на окремих аркушах 2 вази з листям та стеблами квітів, картонні квіти двох кольорів, на стеблах і квітах – липучки.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині 2 вази, розкладає квіти двох кольорів. Дитина повинна розкласти квіти відповідного кольору у вази.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 2.2. Піжмурки

Обладнання: силуетне зображення листка, квітів (мак, кульбабка), коника, метелика, жучка-сонечка, іграшкова пташка.

Опис ігрового завдання: Логопед розкладає на столі силуетні зображення, показує пташку. Дитина повинна заховати комах, підібравши відповідні кольори.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 2.3. Зустрічаємо гостей

Обладнання: лялька, 4 чашки,

Impression you out have. Of got… Brazilian my, sildenafil black ant using but Irish lucky I work every is cialis venezuela very go aroma FEELING itchy moisture pharmacy viagra fall true not package control are sildenafil greenstone your shininer at most the conditioner—it the that’s canadiancialis-pharmacyrx.com I your have a, little and: handle.

ложки, блюдця основних кольорів (жовті, червоні, зелені, сині).

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині ляльку, пропонує допомогти їй сервірувати стіл. Дитина повинна дібрати посуд певного кольору.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 2.4. Оживи картинки

Обладнання: аркуші з контурним зображенням овочів та фруктів, муляжі, предметні картинки (огірок, морква, помідор, груша), кольорові олівці.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині „оживити” картинки. Дитина повинна, вибравши олівець потрібного кольору, розфарбувати картинки.

Рівні допомоги: називання логопедом зображених предметів, показ дитині муляжів, предметних картинок.

Вивчалось вміння дітьми розрізняти основні геометричні форми (проби 3.1., 3.2.) та величину предметів (проба 4.1.).

Проба 3.1. Кіт і миші

Обладнання: дошка Сегена, на якій у заглибинах зображені мишенята, вкладки, іграшковий котик.

Опис ігрового завдання: Логопед викладає перед дитиною дошку Сегена, вкладки. Дитина повинна закрити отвори відповідними фігурами.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 3.2. Кожній речі – своє місце

Обладнання: 12 картинок із випуклим зображенням предметів різної форми (круглі – м’яч, апельсин, повітряна кулька; трикутні – прапорець, листочок, морква; квадратні – носова хусточка, годинник, картина; прямокутні – вікно, рушник, книжка), 4 картки з наклеєними геометричними фігурами (круг, трикутник, квадрат, прямокутник).

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині картку з геометричними фігурами, викладає предметні картинки. Дитина повинна дібрати предмети відповідної форми.

Рівні допомоги: зменшення кількості фігур, зменшення кількості предметів, обведення пальчиком випуклих зображень, випуклих фігур.

Проба 4.1. Зайчикові хатки

Обладнання: по 5 різних за розміром площинних будиночків і зайченят.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє дитині 5 різних площинних будиночків і зайченят, звертає увагу на їх розмір. Дитина повинна підібрати для кожного зайчика будиночок відповідного розміру.

Рівні допомоги: повний, частковий показ.

Для обстеження оптико-просторового гнозису пропонувались ігрові завдання на орієнтування:

а) у власному тілі (проба 5.1.);

б) просторі (проби 5.2., 5.3.).

Проба 5.1. Є у мене, є у тебе

Обладнання: велика лялька.

Опис ігрового завдання: Логопед садить перед дитиною велику ляльку, показує на собі частини тіла. Дитина повинна показати ті ж самі частини тіла на собі і на ляльці.

Рівні допомоги: повторний показ.

Проба 5.2. Хто це?

Обладнання: предметні картинки, набір кубиків з 4 частин.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині розглянути предметну картинку, викладає кубики. Дитина повинна скласти з кубиків відповідне зображення.

Рівні допомоги: логопед сам складає зображення, накладає кубик на зображення, дитина діє за наслідуванням (інший набір кубиків), за зразком.

Проба 5.3. Запаслива білочка

Обладнання: сюжетна картинка „Білочка готується до зими” із зображенням по центру білчиного дупла, вгорі на гілці сидить білка з горішком, праворуч на гілках сушені гриби, ліворуч – шишки, внизу – травичка; предметні картинки (гриби, горішки, шишки, трава).

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє дитині сюжетну картинку. Дитина за словесною інструкцією педагога повинна показати, що знаходиться праворуч, ліворуч, вгорі та внизу.

Рівні допомоги: повторна інструкція, показ предметних картинок.

І. б) Для визначення рівня слухового гнозису пропонувалось завдання на перевірку здатності до диференціації музичних іграшок (проба 6.1.).

Проба 6.1. Впізнай, що звучало

Обладнання: музичні іграшки (бубон, брязкальце, дзвіночок, сопілка, гармошка), ширмочка.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині музичні іграшки, пропонує послухати звучання кожної з них. За ширмочкою педагог почергово грає музичними іграшками. Дитина повинна вказати, що звучало.

Рівні допомоги: повторне програвання, на очах дитини.

І. в) З метою обстеження слухо-просторового гнозису використовувалось завдання на визначення напряму звучання музичних іграшок (проба 6.2.).

Проба 6.2. Відгадай, де звучало

Обладнання: дзвіночок.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині дзвіночок, пропонує послухати, як він дзвенить. Дитина заплющує очі, логопед дзвенить дзвіночком. Дитина повинна побігти туди, звідки линув дзвін.

Рівні допомоги: з відкритими очима.

І. г) Для обстеження тактильного сприймання використовувались завдання на впізнавання іграшок:

а) виготовлених з різних матеріалів (проба 7.1.);

б) різної об’ємності (об’ємні та пласкі) (проба 7.2.).

Проба 7.1. Впізнай на дотик

Обладнання: 3 невеличкі за розміром іграшки з різного матеріалу (пластмасова качечка, гумовий м’ячик, хутряний зайчик), серветка.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє перед дитиною іграшки, дає потримати в руці кожну з них, звертає увагу на те, що вони різні на дотик. Логопед показує дитині іграшку. Дитина на дотик під серветкою повинна знайти таку саму.

Рівні допомоги: скерування руки дитини.

Проба 7.2. Чарівний мішечок

Обладнання: „чарівний мішечок”, дрібні об’ємні та пласкі іграшки (грибочок, пірамідка, тарілочка, гребінець).

Опис ігрового завдання: Логопед почергово виставляє і називає іграшки, показує „чарівний мішечок”, пропонує дитині взяти іграшку, розглянути, обмацати її і покласти в мішечок. Коли всі іграшки складені, дитина повинна, засунувши руку в мішечок, на дотик знайти таку саму іграшку, як показує логопед.

Рівні допомоги: пошук двома руками.

ІІ. а) Для визначення рівня зорової уваги пропонувались ігрові завдання (проба 8.1., 8.2)

Проба 8.1. Будь уважним

Обладнання: коректурний бланк для обстеження уваги у дітей 3–4 років за методикою „Знайди і викресли” Р.С. Немова, олівець (ручка), квадратики із зображенням зірочки, будиночка, квадратики з аналогічними перекресленими зображеннями.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє дитині бланк. Спочатку дитина повинна знайти і показати всі зірочки, будиночки, а потім закреслити зірочку вертикальними, а будиночок горизонтальними лініями.

Рівні допомоги: показ квадратиків зі звичайними та перекресленими зображеннями.

Оцінювання продуктивності та стійкості уваги: 10 балів – дуже високі; 8–9 балів – високі; 4–7 бала – середні; 2–3 бала – низькі; 0–1 бал – дуже низькі.

Проба 8.2. Близнята

Обладнання: аркуш із зображенням 4 ляльок, дві з яких є однаковими, предметні картинки із зображенням аналогічних ляльок.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє аркуш із зображенням ляльок. Дитина повинна знайти дві однакові ляльки.

Рівні допомоги: показ предметних картинок.

ІІ.2. З метою обстеження слухової уваги пропонувалося ігрове завдання (проба 9.1.)

Проба 9.1. Ванька-встанька

Обладнання: бубон.

Опис ігрового завдання: Почувши удар в бубон, дитина повинна присісти.

Рівні допомоги: збільшення кількості звукових сигналів.

У процесі обстеження враховувались такі показники: концентрація, обсяг, швидкість переключення, стійкість.

ІІІ. а) Для визначення рівня сформованості зорової пам’яті використовувались наступні завдання (проби 10.1., 10.2.):

Проба 10.1. Що з’явилось?

Обладнання: 5 іграшок (пірамідка, кубик, півник, м’ячик, собачка), 4 білих картонних квадрата.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє на квадрати перед дитиною 4 іграшки, пропонує запам’ятати їх. Дитина заплющує очі, педагог додає в ряд ще одну іграшку. Дитина повинна вказати, яка іграшка з’явилась.

Рівні допомоги: логопед просить показати, які іграшки були, вказує на кожну іграшку зокрема.

Проба 10.2. Стали іграшки всі в ряд

Обладнання: 4 іграшки (півник, котик, качечка, зайчик), конфліктні іграшки, 4 білі картонні квадрати.

Опис ігрового завдання: Логопед почергово демонструє дитині іграшки, називає та виставляє їх у ряд на квадрати. Дитина заплющує очі, педагог ховає одну іграшку. Дитина повинна серед конфліктних іграшок знайти ту іграшку, якої не стало.

Рівні допомоги: зменшується кількість іграшок, логопед ховає предмет на очах у дитини.

ІІІ. б) Для вивчення слухової пам’яті було використано ігрове завдання (проба 11.1.)

Проба 11.1. Що за чим звучало?

Обладнання: музичні іграшки (дзвіночок, молоточок).

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині послухати звучання ряду музичних іграшок. Дитина закриває очі. Логопед дзвенить у дзвіночок, робить паузу, ударяє молоточком. Дитина відкриває очі і відтворює послідовність звучання іграшок.

Рівні допомоги: збільшення тривалості звукового сигналу.

ІІІ. в) Рухова пам’ять перевірялася шляхом запам’ятовування і відтворення:

а) статичних поз (проба 12.1.);

б) динамічних вправ (проба 12.2.).

Проба 12.1. Улюблені іграшки

Обладнання: іграшки (солдатик, колобок, зайчик, Буратіно, лялька).

Опис ігрового завдання: Логопед показує послідовність з 5 статичних поз знайомих дитині іграшок (солдатик – основна стійка; колобок – присідає, обнімаючи коліна, опускає голову; Буратіно – приставляє до носа обидві руки з розчепіреними пальцями; лялька – ноги на ширині плечей, руки відведені в сторону). Дитина повинна запам’ятати і послідовно відтворити їх.

Рівні допомоги: логопед вказує на іграшку, називає іграшку, разом з логопедом, за наслідуванням.

Проба 12.2. Неваляйка

Обладнання: неваляйка.

Опис ігрового завдання: Логопед показує вправу (руки на пояс, нахил в сторону, прямо, нахил в іншу сторону, прямо). Дитина повинна запам’ятати і відтворити її.

Рівні допомоги: на наслідуванням.

IV У процесі обстеження мислення нами вивчались наступні операції:

а) аналіз (проба 13.1.);

б) синтез (проба 13.2.);

в) порівняння (проба 13.3.);

г) співвіднесення величини (проби 13.4. – 13.6.), форми (проби 13.7., 13.8.) і кольору предметів (проба 13.9.);

д) узагальнення (проба 13.10.);

є) вміння встановлювати предметно-логічні зв’язки (проба 13.11.).

Проба 13.1. Маленькі друзі

Обладнання: предметні картинки із зображенням кішки, собаки та частин тіла цих тварин (вуха, очі, ротик, лапи, хвіст).

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині дві картинки із зображенням кішки і собаки. Логопед вказує на певну частину тіла собаки, дитина повинна показати аналогічну у кішки.

Рівні допомоги: показ предметних карток з частинами тіла тварин.

Проба 13.2. Склади картинку

Обладнання: цілі предметні картинки, картинки, розрізані на дві частини.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині розглянути предметну картинку, потім аналогічну, розділену на 2 частини. Дитина повинна скласти зображення.

Рівні допомоги: за зразком, дитина діє за наслідуванням (інший грибок), логопед накладає частину розрізної картинки на ціле зображення і просить додати другу частину, логопед сам складає зображення.

Проба 13.3. Кицькин дім

Обладнання: іграшковий котик, аркуш із зображенням 4 будиночків, один з яких відрізняється від інших, предметні картинки із зображенням аналогічних будиночків.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє дитині іграшкового котика, показує аркуш із зображенням будиночків. Дитина повинна знайти і показати будиночок, який відрізняється від інших.

Рівні допомоги: показ предметних картинок із зображенням будиночків.

Проба 13.4. Башточка

Обладнання: пірамідка з 7 кілець.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє перед дитиною і розбирає башточку. Дитина повинна скласти її.

Рівні допомоги: за зразком, за наслідуванням (інша башточка), направляє руку дитини, логопед одягає кільця разом з дитиною, починає подавати їй кільця по одному, кожного разу вказуючи жестом, що кільця потрібно одягати на стержень.

Проба 13.5. Веселі мотрійки

Обладнання: трискладова мотрійка.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє і розбирає перед дитиною мотрійку. Дитина повинна скласти її.

Рівні допомоги: за зразком, за наслідуванням (з іншою мотрійкою).

Проба 13.6. Незнайко-фотограф

Обладнання: Незнайко, картинки-„фотографії” із зображенням тварин (слон, ведмідь, зайчик, мишка), які на „знімку” однакові за розміром, предметні картинки із зображенням аналогічних тварин, смужка із зображенням тварин відповідного розміру.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє перед дитиною Незнайка, показує „фотографії”. Дитина повинна викласти ряд від найбільшої до найменшої тварини.

Рівні допомоги: показ предметних картинок, смужки із зображенням тварин.

Проба 13.7. Чарівний будиночок

Обладнання: „поштова скринька” з вкладками.

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє перед дитиною „поштову скриньку”, викладає вкладки. Дитина повинна знайти отвір для кожної вкладки.

Рівні допомоги: частковий показ, обведення пальчиком контуру отвору та фігурки.

Проба 13.8. Пришиємо ґудзики

Обладнання: зображення 2 клоунів у комбінезонах, картонні ґудзики квадратної та круглої форми, ґудзики конфліктної форми.

Опис ігрового завдання: Логопед викладає перед дитиною зображення двох клоунів Біма та Бома, картонні ґудзики. Дитина повинна розкласти ґудзики відповідної форми.

Рівні допомоги: за зразком, за наслідуванням.

Проба 13.9. Мамин помічник

Обладнання: 2 коробочки, ґудзики двох кольорів (червоні та жовті), ґудзики конфліктних кольорів.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині ґудзики, виставляє перед нею коробочки, в одну з них кладе червоний, в іншу – жовтий ґудзик. Дитина повинна розкласти ґудзики по коробочках.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

Проба 13.10. Вибери потрібне

Обладнання: 6 предметів (кубики, лялька, ведмежа, ложка, ножиці, шапка).

Опис ігрового завдання: Логопед виставляє перед дитиною 6 предметів і пропонує вибрати ті з них, якими можна гратися.

Рівні допомоги: називання логопедом всіх зображень.

Проба 13.11. Мій день

Обладнання: набір картинок із зображенням режимних моментів (4 картинки).

Опис ігрового завдання: Логопед викладає перед дитиною першу картинку. Дитина повинна продовжити ряд на зображення послідовності подій.

Рівні допомоги: частковий, повний показ.

V. а) З метою обстеження конструктивного праксису пропонувалося ігрове завдання (проби 14.1., 14.2.)

Проба 14.1. Гавчиків будиночок

Обладнання: контурне зображення цілого будиночку та без даху, пласкі палички одного кольору.

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині контурне зображення цілого будиночку, потім будиночку без даху. Дитина повинна скласти дах з паличок.

Рівні допомоги: викладання разом, за наслідуванням, за зразком.

Проба 14.2. Кубик на кубик

Обладнання: 10 однакових за розміром кубиків.

Опис ігрового завдання: Логопед на очах у дитини складає башту, потім розбирає її. Дитина повинна побудувати аналогічну за зразком.

Рівні допомоги: сумісні дії з логопедом, за наслідуванням (інша башточка).

V. б) Динамічний праксис обстежувався шляхом відтворення рухів

  • загальної (проба 15.1.);
  • ручної (проба 15.2.)
  • та дрібної (проба 15.3.) моторики.

Проба 15.1. Курчатко

Обладнання: заводне курчатко.

Опис ігрового завдання: Логопед демонструє дитині заводне курчатко, обігрує його, показує вправу (відведення рук назад і нахили вперед). Дитина повинна повторити її.

Рівні допомоги: за наслідуванням.

Проба 15.2. Кую, кую чобіток

Опис ігрового завдання: Після показу логопеда дитина повинна повторити рухи стискання правої руки в кулачок, стукання ним по відкритій долоні лівої руки та навпаки.

Рівні допомоги: за наслідуванням, поелементне виконання вправи.

Проба 15.3. Пальчики вітаються

Опис ігрового завдання: Після показу логопеда дитина повинна почергово доторкнутися кожним пальцем лівої руки до великого пальця; аналогічно виконати вправу правою рукою; обома руками одночасно.

Рівні допомоги: за наслідуванням, уповільнене виконання.

Зазначена методика, на нашу думку, сприятиме цілісному аналізу невербального інтелекту у молодших дошкільників із ЗНМ, що дасть суттєвий емпіричний матеріал для з’ясування характеру взаємодії мовленнєвої і пізнавальної діяльності та пошуку психологічних механізмів мовленнєвого недорозвитку у зазначеної категорії дітей.

Таким чином, тільки такий комплексний, і разом з тим індивідуальний підхід до вивчення дошкільника-логопата сприятиме більш правильному визначенню завдань корекційного спрямування, що є основою для якнайшвидшого та найповнішого покращення як загального, так і мовленнєвого розвитку.

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий