Мы со звонком переступим порог.
В школе сегодня открытый урок.
Книги, тетради, статьи и программы
Каждому в помощь представить мы рады.

(Юлия Рибцун)

Допоможемо зробити навчання дітей кращим!

Название тезисов: Особливості використання прийменникових конструкцій школярами із тяжкими порушеннями мовлення / Особенности использования предложных конструкций школьниками с тяжелыми нарушениями речи / Features of the use of prepositional structures by schoolchildren with severe speech impairments / Cechy stosowania struktur przyimkowych przez dzieci w wieku szkolnym z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Особливості використання прийменникових конструкцій школярами із тяжкими порушеннями мовлення // Modern educational space: Conferece Proceeding, October 22, 2021. Leipzig: Baltija Publishing. P. 79-83

Читать тезисы

Название тезисов: Дитина з порушенням інтелектуального розвитку в інклюзивному класі / Ребенок с нарушением интеллектуального развития в инклюзивном классе / A child with intellectual disabilities in an inclusive classroom / Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w klasie integracyjnej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун, Ю. В. (2021). Дитина з порушенням інтелектуального розвитку в інклюзивному класі. Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 9 листопада 2021 р. / за ред. Т. О. Докучиної, О. І. Дмітрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. С. 214-217

Читать тезисы

Название тезисов: Засвоєння граматичної категорії відмінка школярами із тяжкими порушеннями мовлення / Усвоение грамматической категории падежа школьниками с тяжелыми нарушениями речи / The assimilation of the grammatical category of case by schoolchildren with severe speech impairments / Przyswajanie gramatycznej kategorii przypadku przez uczniów z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун, Ю. В. (2021). Засвоєння граматичної категорії відмінка школярами із тяжкими порушеннями мовлення. International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : «Baltija Publishing». Р. 158-162

ISBN 978-9934-26-146-6

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-146-6-42

Читать тезисы

Название части пособия: Діалогова взаємодія педагогів та учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення (1-2, 3-4 класи) («Мистецька галузь», «Технологічна галузь») / Диалоговое взаимодействие педагогов и учащихся начальных классов с тяжелыми нарушениями речи (1-2, 3-4 классы) («Художественная отрасль», «Технологическая отрасль») / Interactive interaction of teachers and primary school students with severe speech impairment (grades 1-2, 3-4) («Art industry», «Technological industry») / Interaktywna interakcja nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z poważnymi zaburzeniami mowy (klasy 1-2, 3-4) („Przemysł artystyczny”, „Przemysł technologiczny”)

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Читать

Название статьи: Стандартизація початкової освіти дітей із тяжкими порушеннями мовлення в умовах Нової української школи  / Стандартизация начального образования детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях Новой украинской школы / Standardization of primary education of children with severe speech disorders in the conditions of the New Ukrainian school / Standaryzacja szkolnictwa podstawowego dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy w warunkach nowej szkoły ukraińskiej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISSN 2308-4855

Библиография: Рібцун Ю. В. Стандартизація початкової освіти дітей із тяжкими порушеннями мовлення в умовах Нової української школи / Ю. В. Рібцун // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 23. – Т. 3. − С. 139-145

Читать статью

Название тезисов: Науково-методичне забезпечення змісту спеціальної освіти молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Научно-методическое обеспечение содержания специального образования младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / Scientific and methodological support for the content of special education of younger students with severe speech disorders / Wsparcie naukowe i metodologiczne treści kształcenia specjalnego młodszych uczniów z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN 978-966-916-744-6

Библиография: Рібцун Ю. В. Науково-методичне забезпечення змісту спеціальної освіти молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення // Інноваційні дослідження у галузі педагогіки та психології : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (8-9 лют., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – С. 101-104

Читать тезисы

Посібник_початкова ланка

Название книги: Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка / Реализация обновленного содержания образования детей с особыми образовательными потребностями: начальное звено / Realization of the updated content of education of children with special educational needs: the initial link / Realizacja zaktualizowanej treści kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wstępny link

Авторский коллектив: Н. Б. Адамюк, Л. Є. Андрусишина, О. О. Базилевська, Л. І. Бартенєва, Г. О. Блеч, І. І. Босенко, Л. В. Борщевська, Л. С. Вавіна, А. М. Висоцька, І. В. Гладченко, І. М. Гудим, Е. А. Данілавічютє, М. М. Єфименко, В. М. Ільяна, В. В. Жук, В. В. Засенко, Л. В. Коваль, А. А. Колупаєва, Н. І. Королько, Т. О. Куценко, О. М. Легкий, В. В. Литвинова, С. В. Литовченко, І. П. Логвінова, І. В. Луценко, Н. О. Макарчук, Н. Л. Максименко, Г. М. Мерсіянова, А. В. Міненко, Л. А. Нафікова, І. В. Недозим, І. М. Омельченко, І. М. Омельянович, С. О. Покутнєва, Л. І. Прохоренко, Ю. В. Рібцун, І. Д. Риндер, О. М. Рубан, Т. В. Сак, Т. В. Скрипник, О. М. Таранченко, С. В. Трикоз, Л. І. Трофименко, О. Ф. Федоренко, Л. О. Ханзерук, О. В. Чеботарьова, К. А. Шапочка, В. М. Шевченко, Б. Г. Шеремет, Н. А. Ярмола

ISBN 978-966-2459-20-3

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення // Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : Навчально-методичний посібник / Н. Б. Адамюк, Л. Є. Андрусишина, О. О. Базилевска та ін.; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої, Н. О. Макарчук, В. І. Шинкаренко. – Київ, 2014. − С. 146−151

Смотреть содержание

Название статьи: Знаємо. Міркуємо. Застосовуємо: забезпечення рівного доступу до навчання дітей з особливими освітніми потребами / Знаем. Думаем. Применяем: обеспечение равного доступа к обучению детей с особыми образовательными потребностями / We know. We think. We apply: ensuring equal access to the education of children with special educational needs / Wiemy. Myślimy. Stosujemy: zapewnienie równego dostępu do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Знаємо. Міркуємо. Застосовуємо: забезпечення рівного доступу до навчання дітей з особливими освітніми потребами / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2018. − № 9 (93). – С. 2−13

Читать статью

Название статьи: Використання нових інформаційних технологій у роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку / Использование новых информационных технологий в работе с детьми, имеющими нарушения речевого развития / The use of new information technologies in working with children with speech development disorders / Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Використання нових інформаційних технологій у роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сб. статей / МВД Республики Беларусь, УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» : редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. Ин-т МВД, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. – С. 150-155

Читать статью

Название книги: Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1−4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Программы по коррекционно-развивающей работе для подготовительных, 1-4 классов специальных общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи / Programs for correctional and developing work for preparatory, 1-4 classes of special educational institutions for children with severe speech disorders / Programy korygujące i rozwijające pracę przygotowawczą, 1-4 klasy specjalnych placówek oświatowych dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Название раздела: Корекція розвитку / Коррекция развития / Correction of development

Автор раздела: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В разделе представлены программы коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи

ISBN: 978-966-399-932-6

Библиография: Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку» / За ред.. Данілавічютє Е. А., Колупаєвої А. А., Трофименко Л. І., Рібцун Ю. В. – Київ – Чернівці: Букрек, 2017. – 152 с.

Свидетельство об авторском праве: № 75321 от 13.12.2017 г.

Название статьи: Програми з корекційно-розвивальної роботи для спеціальних ЗНЗ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (1−4 класи) / Программы коррекционно-развивающей работы для специальных общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми нарушениями речи (1-4 классы) / Programs of correctional and developing work for special general educational institutions for children with severe speech disorders (grades 1-4) / Programy pracy korekcyjnej i rozwojowej dla specjalnych ogólnych placówek oświatowych dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy (oceny 1-4)

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвивальної роботи для спеціальних ЗНЗ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (1−4 класи) / Ю. В. Рібцун // Логопед [журн.]. – Харків. – 2016. − № 2 (62). – С. 2−11; № 3 (63) (продовження). – С. 2−11

Читать статью

Читать продолжение статьи

Херсон_1

Название статьи: Програмно-методичне забезпечення навчання школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Программно-методическое обеспечение обучения школьников с тяжелыми нарушениями речи / Programmatic and methodological support for teaching students with severe speech disorders / Wsparcie programowe i metodologiczne dla studentów z poważnymi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация:  Статья раскрывает структуру изложения специальных программ по изобразительному искусству в школах для детей с тяжелыми нарушениями речи

Библиография:   Рібцун Ю. В. Програмно-методичне забезпечення навчання школяр із тяжкие порушенни мовленни / Ю. В. Рібцун // Інтеграція науки і практика в умовах модернізації корекційної освіти України : зб. наук. пр. — Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2014. — С. 186-191.

Читать статью

Одеса_1
Название тезисов: Рібцун Ю. В. Створення програм для роботи зі школярами з тяжкими порушеннями мовлення: актуальні питання / Создание программ для работы со школьниками с тяжелыми нарушениями речи: актуальные вопросы / Creating programs to work with students with severe speech impairment: current issues / Wsparcie programowe i metodologiczne dla studentów z poważnych zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Створення програм для роботи зі школярами з тяжкими порушеннями мовлення: актуальні питання / Ю. В. Рібцун // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : зб. наук. пр. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 березня 2014 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – С. 84−87.

Читать статью

Название статьи: Корекційно-розвивальна спрямованість букваря Л. С. Вавіної у навчанні першокласників із розумовою відсталістю / Коррекционно-развивающая направленность букваря Л. С. Вавиной в обучении первоклассников с умственной отсталостью / Correctional developmental orientation of the primer AB L. Vavina in teaching first-graders with mental retardation / Korekta orientacji rozwojowej podkładu AB L. Vavina w nauczaniu pierwszoklasistów z upośledzeniem umysłowym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна спрямованість букваря Л. С. Вавіної у навчанні першокласників із розумовою відсталістю / Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – Вип. 12. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2017. − С. 99−105

Читать статью

Название тезисов: Компоненти уроків у освітніх закладах для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Компоненты уроков в образовательных учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи / Components of lessons in educational institutions for children with severe speech disorders / Składniki lekcji w placówkach oświatowych dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN: 978-966-916-453-7

Библиография: Рібцун Ю. В. Компоненти уроків у освітніх закладах для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 2-3 лютого 2018 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. –  С. 160-163

Читать тезисы

Харків_2015

Название статьи: Практична реалізація художньо-мовленнєвої діяльності шляхом створення підручників з образотворчого мистецтва для дітей із ТПМ / Практическая реализация художественно-речевой деятельности путем создания учебников по изобразительному искусству для детей с тяжелыми нарушениями речи / Practical realization of artistic and speech activity by creating textbooks on fine arts for children with severe speech disorders / Praktyczna realizacja aktywności artystycznej i mowy poprzez tworzenie podręczników o sztuce dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN 978-966-97260-5-6

Библиография:  Рібцун Ю. В. Практична реалізація художньо-мовленнєвої діяльності шляхом створення підручників з образотворчого мистецтва для дітей із ТПМ / Ю. В. Рібцун // Актуальні питання освіти і науки [матер. ІІ Міжн. наук.-практ. конф.] (10−11 лист. 2015 р., м. Харків). – Х. : ХОГОКЗ, 2015. – С. 193−198

Читать статью

Луцьк1

Название статьи:  Актуальні питання сучасного підручникотворення у спеціальній освіті дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Актуальные вопросы современного создания учебников в специальном образовании детей с тяжелыми нарушениями речи / Topical issues of the modern creation of textbooks in the special education of children with severe speech disorders / Aktualne problemy współczesnego tworzenia podręczników w edukacji specjalnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Актуальні питання сучасного підручникотворення у спеціальній освіті дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // Педагогічний часопис Волині [журн.]. – Луцьк. – 2016. − № 1 (2). – С. 116−122

Читать статью

Підручник_Рібцун

Название статьи: Корекційно-розвивальна спрямованість підручника з образотворчого мистецтва / Коррекционно-развивающая направленность учебника по изобразительному искусству / Correction-development orientation of the textbook on the fine arts / Korekta-rozwój orientacji podręcznika na temat sztuk pięknych

Автор:  Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна спрямованість підручника з образотворчого мистецтва / Ю. В. Рібцун // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – С. 412−419

ISBN: 978-966-544-404-5;  ISSN:2411-1309; ICV2014: 54,64

Читать статью

Название статьи:  Реалізація психолінгвістичного підходу в змісті дидактичного комплексу з образотворчого мистецтва/  Реализация психолингвистического подхода в содержании дидактического комплекса по изобразительному искусству / Realization of the psycholinguistic approach in the content of the didactic complex in the visual arts / Realizacja podejścia psycholingwistycznego w treści kompleksu dydaktycznego w sztukach wizualnych

Автор:  Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Реалізація психолінгвістичного підходу в змісті дидактичного комплексу з образотворчого мистецтва / Ю. В. Рібцун // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceeding, October 20−21, 2017. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Р. 114−117.

ISBN: 978-9934-571-07-7

Читать статью

Название статьи: Уроки изобразительного искусства в среднем звене школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / Fine arts lessons in the middle section of the school for children with severe speech disorders / Lekcje plastyczne w środkowej części szkoły dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рибцун Ю. В. Уроки изобразительного искусства в среднем звене школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / Ю. В. Рибцун // Проблемы специального образования [науч.-метод. журн. Армянск. госуд. ун-та им. Хачатура Абовяна]. – 2016. – Вып. 4. −  С. 226−232

Читать статью

Название статьи:  Окремі аспекти реалізації психолінгвістичного підходу при розробці змісту художньо-мовленнєвого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Отдельные аспекты реализации психолингвистического подхода при разработке содержания художественно-речевого обучения детей с нарушениями речи / Some aspects of the implementation of the psycholinguistic approach in the development of the content of artistic and verbal education for children with speech disorders / Niektóre aspekty realizacji podejścia psycholingwistycznego w rozwoju treści edukacji artystycznej i werbalnej dla dzieci z zaburzeniami mowy

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Окремі аспекти реалізації психолінгвістичного підходу при розробці змісту художньо-мовленнєвого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір [матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., 3−5 червня 2016 р. / А. В. Лякішева (заг. ред.), П. М. Гусак, І. М. Брушневська та ін.]. – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2016. – С. 111−115

Читать статью

Название статьи: Навчально-методичне забезпечення уроків образотворчого мистецтва в школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Учебно-методическое обеспечение уроков изобразительного искусства в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи / Educational and methodological support of art lessons in the school for children with severe speech disorders / Wsparcie edukacyjne i metodyczne zajęć plastycznych w szkole dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN 978-9934-571-25-1

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчально-методичне забезпечення уроків образотворчого мистецтва в школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities» : Conference Proceedings, February 23rd. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С. 160−163

Читать статью

Название статьи:  Особливості трудового навчання та виховання молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Особенности трудового обучения и воспитания младших школьников с тяжелыми нарушениями речи / Features of labor training and education of junior schoolchildren with severe speech impairments / Cechy szkolenia zawodowego i edukacji dzieci w wieku szkolnym z poważnymi zaburzeniami mowy

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация:  В статье охарактеризованы особенности трудового обучения и воспитания младших школьников с тяжелыми нарушениями речи

Библиография: Рібцун Ю. В. Особливості трудового навчання та виховання молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Ю. В. Рібцун // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2017 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 100−106 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji

Читать статью

Історія_5Название программы: Історія України. 5 клас / История Украины. 5 класс / History of Ukraine. Grade 5 / Historia Ukrainy. Klasa 5

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:75332 от 13.12.2017 г. 

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Історія України» (5 клас) : комплект навч. прогр. для 5−9 (10) кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. – 32 с.

Читать программу

Название программы: Історія Стародавнього світу. 6 клас / История древнего мира. 6 класс / Ancient world history. 6th grade / Historia starożytnego świata. Klasa 6

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  № 75326 от 13.12.2017 г.

Читать программу

Всесвітня_7

Название программы: Всесвітня історія. 7 клас / Всемирная история. 7 класс / The World History. 7th grade / Historia świata. Klasa 7

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  75322 от 13.12.2017 г.

Читать программу

Історія України_7

Название программы: Історія України. 7 клас / История Украины. 7 класс / History of Ukraine. 7th grade / Historia Ukrainy. Klasa 7

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  75324 от 13.12.2017 г.

Читать программу

Мистецтво_РібцунНазвание программы:  Мистецтво (8-10 класи) / Учебные программы «Искусство» (8-10 классы) / Educational programs «Art» (8-10 classes) / Programy edukacyjne «Sztuka» (8-10 lekcji)

Автор:  Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве: № 75331 от 13.12.2017 г.

Читать программы

Название программы: Музичне мистецтво. 8 класс / Учебная программа «Музыкальное искусство» (8 класс) / Educational program «Musical Art» (Grade 8) / Program edukacyjny «Sztuka muzyczna» (klasa 8)

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Читать программу

Название программы: Образотворче мистецтво. Підготовчий, 1-4 класи / Изобразительное искусство. Подготовительный, 1-4 классы/ Art. Preparatory, 1-4 grades / Sztuki piękne. Przygotowawcze, 1-4 stopnie

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве: № 75328 от 13.12.2017 г.

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Образотворче мистецтво» (підготовчий, 1−4 класи) : комплект навч. прогр. для підгот., 1−4 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. – 88 с.

Читать программу

Название программы: Образотворче мистецтво. 5 клас / Изобразительное искусство. 5 класс / Art. Grade 5 / Sztuki piękne. Klasa 5

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  75323 от 13.12.2017 г.

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Образотворче мистецтво» (5 клас) : комплект навч. прогр. для 5−9 (10) кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. – 36 с.

Читать программу

Название программы: Образотворче мистецтво. 6-7 класс /  Изобразительное искусство. 6-7 класс / Art. 6-7 grade / Sztuki piękne. 6-7 stopień

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  75325 от 13.12.2017 г.

Читать программу 

Название программы: Трудове навчання. Підготовчий, 1-4 класи / Трудовое обучение. Подготовительный, 1-4 классы / Labor training. Preparatory, 1-4 grades / Trening pracy. Przygotowawcze, 1-4 stopnie

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  № 75327 от 13.12.2017 г.

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Трудове навчання» (підготовчий, 1−4 класи) : комплект навч. прогр. для підгот., 1−4 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. – 84 с.

Читать программу

Название программы: Трудове навчання. 5 клас /  Трудовое обучение. 5 класс / Labor training. Grade 5 / Trening pracy. Klasa 5. Trening pracy. Przygotowawcze, 1-4 stopnie

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве:  № 75329 от 13.12.2017 г.

Библиография: Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Трудове навчання» (5 клас) : комплект навч. прогр. для 5−9 (10) кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. – 30 с.

Читать программу

Название программы: Художня культура. 9-10 класи / Художественная культура. 9-10 классы / Art culture. 9-10 grades / Kultura artystyczna. 9-10 stopni

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Читать программу 

Название словарной статьи: Дислексія / Дислексия / Dyslexia / Dysleksja

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун, Ю. В. (2021). Дислексія. Енциклопедія освіти: довідково-аналітичне вид. Нац. акад. пед. наук України. К. : Юрінком Інтер. – С. 225-226

Читать статью

Название программы: Допитливі співрозмовники. Програми з корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (1-4 класи). / Любознательные собеседники. Программы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности (1-4 классы) / Inquisitive interlocutors. Programs of correctional and developing work with children who have special educational needs (grades 1-4) / Ciekawi rozmówcy. Programy pracy naprawczej z dziećmi, które mają specjalne potrzeby edukacyjne (oceny 1-4)

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Свидетельство об авторском праве: 81144 от 21.08.2018  г.

Читать программы

Название словарной статьи: Алексія / Алексия / Alexia / Aleksja

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун, Ю. В. (2021). Алексія. Енциклопедія освіти: довідково-аналітичне вид. Нац. акад. пед. наук України. К. : Юрінком Інтер. С. 33-34

Читать статью

Обраотворче_1_Рібцун

Название учебника: Образотворче мистецтво. 1 клас: підручник для загальноосвітных навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (розділи)  / Изобразительное искусство. 1 класс : учебник для общеобразовательных учебных заведений для детей с тяжелыми нарушениями речи / Art. 1st grade: textbook for general educational institutions for children with severe speech disorders / Изобразительное искусство. 1 класс : учебник для общеобразовательных учебных заведений для детей с тяжелыми нарушениями речи

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Читать учебник

Свидетельство об авторском праве: № 79575 от 04.06.2018 г.

Название презентации : Практична реалізація художньо-мовленнєвої діяльності шляхом створення підручника з образотворчого мистецтва для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Практическая реализация художественно-речевой деятельности путем создания учебника по изобразительному искусству для детей с тяжелыми нарушениями речи / Practical realization of artistic and speech activity by creating a textbook on fine arts for children with severe speech disorders / Praktyczna realizacja aktywności artystycznej i mowy poprzez stworzenie podręcznika do sztuk plastycznych dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Трудове_Рібцун

Название презентации: Особливості трудового навчання та виховання школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Особенности трудового обучения и воспитания младших школьников, имеющих тяжелые нарушения речи / Features of labor training and education of junior schoolchildren with severe speech disorders / Cechy szkolenia zawodowego i edukacji dzieci w wieku szkolnym z poważnymi zaburzeniami mowy

Автор:  Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Название презентации: Науково-теоретичне і практичне значення використання корекційно-розвиткових програм «Корекція розвитку» у навчально-виховному процесі школи / Научно-теоретическое и практическое значение использования программ по коррекционно-развивающей работе «Коррекция развития» в учебно-воспитательном процессе школы / Scientific-theoretical and practical importance of the use of programs on correctional and developing work «Development Correction» in the educational process of the school / Naukowo-teoretyczne i praktyczne znaczenie korzystania z programów pracy korekcyjno-rozwojowej «Korekta rozwoju» w procesie edukacyjnym szkoły

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Название презентации: Окремі аспекти методики вивчення української мови здобувачами початкової освіти з тяжкими порушеннями мовлення / Отдельные аспекты изучения украинского языка младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи / Certain Aspects of Learning the Ukrainian Language by Primary Schoolchildren with Severe Speech Disorders / Niektóre aspekty uczenia się języka ukraińskiego przez uczniów szkół podstawowych z ciężkimi zaburzeniami mowy

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Название презентации: Вивчення праксичних функцій молодших школярів з особливими мовленнєвими потребами / Изучение праксических функций младших школьников с особыми речевыми потребностями /The study of the praxical functions of primary schoolchildren with special speech needs / Badanie funkcji praktycznych uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami mowy

Автор:   Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

 Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

Dodatkowe słowa kluczowe: Julia Ribtsun, dziecko, dzieci, dysontogeneza, zaburzenia / defekty mowy (rozwój mowy), logopedia, logopeda, diagnostyka, korekta, logopedia / pomoc.

Добавить комментарий