Душа дитини — чистий віск.
Лелій її, плекай для Бога.
Вона, мов свічечка у піст,
З любові чистої й тривоги.
Душа її, мов світлий храм,
Не оскверни його, людино.
Хай буде чисто й гарно там,
В твоїх руках душа дитини …
До рук твоїх впаде зерня –
Полий джерельною водою
І викорчуй пустий бур’ян,
Наповни Божою Снагою.
Хай струменить любов твоя
Від серця твого в її серце.
Хай відігріє твій покров
Її стривожені озерця.
Із вірою іди, не лицемір,
Душа дитини тим і чиста,
Що чітко можна зрозуміть:
Де згасла вже, а де іскриста.

(М. Поліщук)

 

Название статьи: Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу / Профессиональная деятельность воспитателя-методиста специального ДОУ компенсирующего типа / Professional activity of a teacher-methodologist of a special pre-school compensating type / Aktywność zawodowa nauczyciela-metodologa specjalnego przedszkola typu kompensacyjnego

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: Статья посвящена вопросу профессиональной деятельности воспитателя-методиста, работающего в специальном дошкольном образовательном учреждении компенсирующего типа. Автором обозначены основные предпосылки и формы методической работы, данные должностные обязанности и соответствующие квалификационные характеристики воспитателя-методиста.

Библиография:  Рібцун Ю. В. Професійна діяльність вихователя-методиста спеціального ДНЗ компенсуючого типу / Ю. В. Рібцун // зб. наук. пр.  Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка / за ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Вип. ХХІ в двох част. – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – С. 129–134. – (Серія: соціально-педагогічна) ([Електронний ресурс]  / Ю. В. Рібцун // Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (9 листоп. – 9 груд. 2012 р., Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський). – Режим доступу до вид. : http:// kpnu.edu.ua/fkspp.at.ua/index/konf/0-23)

Читать статью

Питер_2Название статьи: Отдельные аспекты методической работы с родителями детей, имеющих нарушения речевого развития / Separate aspects of methodical work with parents of children with speech development disorders / Odrębne aspekty metodycznej pracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рибцун Ю. В. Отдельные аспекты методической работы с родителями детей, имеющих нарушения речевого развития / Ю. В. Рибцун // Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза :  матер. I Междунар. науч. конф., посвящен. памяти д-ра пед. наук, проф. Р. И. Лалаевой (29 ноября 2012 г., г. Санкт-Петербург) / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – С. 325–328.

Читать статью

 

 

Методичні аспектиНазвание статьи: Методичні аспекти організації та проведення ігор-занять у логопедичній групі / Методические аспекты организации и проведения игр-занятий в логопедической группе / Methodical aspects of organizing and conducting games in the speech therapy group / Metodyczne aspekty organizacji i prowadzenia gier w grupie logopedycznej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN:  978-966-97260-1-8

Библиография: Рібцун Ю. В. Методичні аспекти організації та проведення ігор-занять у логопедичній групі / Ю. В. Рібцун // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. – С. 255–258

Читать статью

 

 

Название презентации: Продукція Amway — важлива складова комплексної корекційно-розвивалної роботи з подолання порушень психофізичного розвитку у дітей / Продукция Amway — важная составляющая комплексной коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений психофизического развития у детей / Amway products are an important component of complex correction-development work on overcoming of psychophysical development disorders in children

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

 

 

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

 Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

При цитировании ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/

Добавить комментарий