Название словарной статьи: Відновлювальне навчання / Восстановительное обучение / Rehabilitation training /  Szkolenie rehabilitacyjne

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун, Ю. В. (2021). Відновлювальне навчання. Енциклопедія освіти: довідково-аналітичне вид. Нац. акад. пед. наук України. К. : Юрінком Інтер. С. 124-125

Читать статью

Название тезисов: Актуальні питання системи освіти дітей із тяжкими порушеннями мовлення в сучасному вимірі / Актуальные вопросы системы образования детей с тяжелыми нарушениями речи на современном этапе / Current issues of the education system of children with severe speech disorders at the present stage / Aktualne problemy systemu edukacji dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy na obecnym etapie

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В.  Актуальні питання системи освіти дітей із тяжкими порушеннями мовлення в сучасному вимірі / Ю. В. Рібцун // Вітчизняна наука: теорія і практика : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 березня 2019 р.). – Х. : НП «ЦНТ», 2019. – С. 51-55

Читать тезисы

Название тезисов: Лінгвістична підготовка дітей із тяжкими порушеннями мовлення до шкільного навчання / Лингвистическая подготовка детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению / Linguistic training of children with severe speech disorders for schooling / Szkolenie językowe dzieci z ciężkimi zaburzeniami mowy w szkole

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN 978-9934-571-79-4

Библиография: Рібцун Ю. В. Лінгвістична підготовка дітей із тяжкими порушеннями мовлення до шкільного навчання // II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. − С. 471-474

Читать тезисы

Название тезисов: Шляхи формування мотиваційної основи логокомпенсаційної роботи з молодшими школярами в освітньому просторі НУШ / Пути формирования мотивационной основы логокомпенсационной работы с младшими школьниками в образовательном пространстве Новой украинской школы / Ways of forming the motivational basis of logocompensation work with younger students in the educational space of the New Ukrainian School / Sposoby tworzenia motywacyjnych podstaw pracy logokompensacyjnej z młodszymi uczniami w przestrzeni edukacyjnej Nowej Szkoły Ukraińskiej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Шляхи формування мотиваційної основи логокомпенсаційної роботи з молодшими школярами в освітньому просторі НУШ / Ю. В. Рібцун // Діти з особливими потребами в освітньому просторі: зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (10-11 жовтня 2019 р., м. Чернігів (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. – К. : Симоненко О. І., 2019 – С. 185-187

Читать тезисы

Название тезисов: Корекційно-розвиткова складова у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Коррекционно-развивающая составляющая составляющая в работе с детьми с особыми образовательными потребностями / Correctional and developing component in work with children with special educational needs / Element korekcyjny i rozwijający w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnyc

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Корекційно-розвиткова складова у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів  Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 червня 2018 р.). – К. : Наша друкарня, 2018. – С. 140−143

Читать тезисы

Название тезисов: Використання нових інформаційних технологій у роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку / Использование новых информационных технологий в работе с детьми с нарушениями речевого развития / The use of new information technologies in working with children with speech disorders / Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Використання нових інформаційних технологій у роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун // Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої Дню початкової освіти (м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р.) / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. −  С. 197−200

Читать тезисы 

Название книги: Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів / Организационно-методические основы деятельности инклюзивно-ресурсных центров / Organizational and methodological foundations of the activities of inclusive resource centers / Podstawy organizacyjne i metodologiczne działań ośrodków zasobów integracyjnych

Авторский коллектив: М. А. Порошенко, А. А. Колупаева, М. В. Ярошук, О. Н. Таранченко, Л. И. Прохоренко, И. Н. Гудим, О. Ф. Федоренко, Э. А. Данилавічюте, Ю. В. Рибцун, А. Ю. Мельник, О. В. Воробей, Г. О. Ярова, Ю. В. Заруденко, М. О. Болкун, В. Е. Новосад, О. О. Макарук, Л. А. Самойленко

ISBN 978-617-7239-29-0

Гриф МОН: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ № 802 від 24.07.2018 р.

Библиография: Рібцун Ю. В. Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з 2 до 18 років / Ю. В. Рібцун // Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – К., 2018. – С. 149−156

Читать книгу

Название тезисов: Використання прийомів самомасажу у корекційно-розвивальній роботі / Использование приемов самомассажа в коррекционно-развивающей работе / Using self-massage techniques in corrective-developing work / Wykorzystanie technik masażu w pracach naprawczo-rozwojowych

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В тезисах раскрыто понятие самомассажа, актуальность его использования в коррекционно-развивающей работе, репрезентована авторская классификация видов самомассажа.

Библиография: Рібцун Ю. В. Використання прийомів самомасажу у корекційно-розвивальній роботі / Ю. В. Рібцун // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, Україна, 9-10 лютого 2018 р.). – Х. : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»,  2018. –  С. 18−21

Читать тезисы 

ТНРНазвание статьи: Специальная программа „Дошкольник: коррекционно-развивающая и учебно-воспитательная работа с детьми пятого года жизни с ФФНР”: теоретические предпосылки и практическая реализация / Special Program «Preschooler: Correctional and Developmental and Educational Work with Children of the Fifth Year of Life with the FFNR»: theoretical background and practical implementation / Specjalny program «Przedszkolak: Korekta i rozwój oraz nauczanie i praca pedagogiczna z dziećmi piątego roku życia z fonetyczno-fonemicznym niedorozwojem mowy»: podstawy teoretyczne i praktyczne wdrożenie

Автор:  Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье представлены теоретико-методологические предпосылки создания специальной программы

Библиография: Рибцун Ю. В. Специальная программа „Дошкольник: коррекционно-развивающая и учебно-воспитательная работа с детьми пятого года жизни с ФФНР”: теоретические предпосылки и практическая реализация / Ю. В. Рибцун // Программно-методическое обеспечение образования детей с тяжелыми нарушениями речи : материалы науч.-практ. конф. – М. : ГБОУ ВПО МГПУ; ГБОУ № 1708, 2012. – С. 128–135

Читать статью

КомпетентністьНазвание статьи:  Застосування компетентнісного підходу у спеціальній дошкільній освіті дітей із ОМЗ / Использование компетентностного подхода в специальном дошкольном образовании дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) / Using the competence approach in special preschool education children with disabilities / Korzystanie z podejścia kompetencyjnego w specjalnej edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье освещаются вопросы использования компетентностного подхода в специальном дошкольном образовании детей с ОВЗ. Особое внимание уделено формированию речевой поликомпетентности дошкольников с ОВЗ и ее составляющих.

Библиография: Рібцун Ю. В. Застосування компетентнісного підходу у спеціальній дошкільній освіті дітей із ОМЗ / Ю. В. Рібцун // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. пр. – Вип. 23. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 115–120. – (Серія „Філософія. Педагогіка. Психологія”)

Читать статью

Драгоманова_2016

Название статьи:  До питання реалізації моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей / К вопросу реализации модели коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей / On the issue of implementing a model of corrective-developing work to overcome the violations of the phonetic-phonemic aspect of speech in children / W kwestii wdrażania modelu prac naprawczo-rozwojowych w celu przezwyciężenia naruszeń fonetyczno-fonemicznego aspektu mowy u dzieci

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье кратко охарактеризована суть, очерчена структура, обозначены виды и основные психологические механизмы речевой деятельности. Охарактеризованы негативные факторы физического, психического и социального развития, которые сопровождают нарушения фонетико-фонематической составляющей речи. Автором репрезентован алгоритм коррекционно-развивающей работы, направленный на преодоление нарушений отдельных компонентов с помощью аффирмаций, в которых содержится короткая фраза-формула установки как на общее улучшение психоэмоционального состояния дошкольника, так и на стимулирование позитивных изменений. В статье показана модель логокоррекции по преодолению нарушения фонетико-фонематической составляющей речи, в которой пять выделенных компонентов (психодинамический, мотивационно-активизирующий, динамически-речевой, фонетический, фонематический) находятся в неразрывной сквозной связи.

Библиография:  Рібцун Ю. В. До питання реалізації моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей / Ю. В. Рібцун // Науковий часопис Національный педагогічный університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. — Вип. 32. — Ч. 2. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. — С. 90-95. — (Серия 19. Корекційна педагогіка тот спеціальны психологии)

ISSN : 2310-0893

Читать статью

Логопед_10_2012

Название статьи:  Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку / Формирование и развитие фонетико-фонематической компетентности у детей дошкольного возраста / Formation and development of phonetic-phonemic competence in preschool children / Kształtowanie i rozwój kompetencji fonetyczno-fonemicznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку / Ю. В. Рібцун // Логопед .– 2012. – № 10 (22). – С. 2–7; № 11 (23). – С. 2–7; № 12 (24). – С. 2–9.

Читать статью

Логопед_11_2012

Название статьи: Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку (частина 2) / Формирование и развитие фонетико-фонематической компетентности у детей дошкольного возраста / Formation and development of phonetic-phonemic competence in preschool children / Kształtowanie i rozwój kompetencji fonetyczno-fonemicznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку / Ю. В. Рібцун // Логопед .– 2012. – № 10 (22). – С. 2–7; № 11 (23). – С. 2–7; № 12 (24). – С. 2–9.

Читать статью

ФФ специалиність_3

Название статьи:   Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку (частина 3) / Формирование и развитие фонетико-фонематической компетентности у детей дошкольного возраста / Formation and development of phonetic-phonemic competence in preschool children / Kształtowanie i rozwój kompetencji fonetyczno-fonemicznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Формування та розвиток фонетико-фонематичної компетентності мовлення у дітей дошкільного віку / Ю. В. Рібцун // Логопед .– 2012. – № 10 (22). – С. 2–7; № 11 (23). – С. 2–7; № 12 (24). – С. 2–9.

Читать статью

Програма ОМЗ

Название статьи: Науково-теоретичні передумови створення спеціальної комплексної програми для роботи з дітьми з ОМЗ, які мають мовленнєві порушення / Научно-теоретические предпосылки создания специальной комплексной программы для работы с детьми с ОВЗ , имеющими речевые нарушения / Scientific and theoretical prerequisites for creating a special comprehensive program for working with children with HIA with verbal violations / Naukowe i teoretyczne przesłanki do stworzenia specjalnego kompleksowego programu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które mają słowne pogwałcenia

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Науково-теоретичні передумови створення спеціальної комплексної програми для роботи з дітьми з ОМЗ, які мають мовленнєві порушення [Електронний ресурс] / Юлія Рібцун // Особистість у єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ІІІ Міжнар. Форуму, 26–29 квіт. 2012 р. – 2012. –  Вип. № 1 (7). – Режим доступу до вид.: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip7.html

Читать статью

Логопед_5_2013

Название статьи: Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей із ФФНМ / Программа коррекционной работы по развитию речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи / Program of corrective work on development of children’s speech with phonetic-phonemic speech underdevelopment / Program pracy korekcyjnej nad rozwojem mowy dziecięcej z niedorozwojem fonetyczno-fonemicznym

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рібцун Ю. В. Програма корекційної роботи з розвитку мовлення дітей із ФФНМ / Ю. В. Рібцун // Логопед. — 2013. — № 5 (29). — С. 2-7

Читать статью

ЧернівціНазвание статьи: Сучасні тенденції спеціальної дошкільної освіти та їх реалізація у створенні корекційно-розвивальних програм / Современные тенденции специального дошкольного образования и их реализация в создании коррекционно-развивающих программ / Modern trends in special pre-school education and their implementation in the creation of correction-development programs / Współczesne trendy w edukacji przedszkolnej i ich wdrażanie w tworzeniu programów korekcyjno-rozwojowych

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье освещены актуальные вопросы специального дошкольного образования Украины

Библиография: Рібцун Ю. В. Сучасні тенденції спеціальної дошкільної освіти та їх реалізація у створенні корекційно-розвивальних програм / Юлія Рібцун // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 566. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 153–161

Читать статью 

Логопед_3_2013

Название статьи: Корекційна програма з розвитку мовлення дітей середньої логопедичної групи. Формування динамічних передумов мовленнєвої діяльності / Коррекционная программа по развитию речи детей средней логопедической группы. Формирование динамических предпосылок речевой деятельности / Correction program for the development of speech of children of the average speech therapy group. Formation of dynamic prerequisites of speech activity / Program korekcyjny dla rozwoju mowy dzieci z przeciętnej grupy logopedycznej. Tworzenie dynamicznych warunków wstępnych aktywności mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Корекційна програма з розвитку мовлення дітей середньої логопедичної групи. Формування динамічних передумов мовленнєвої діяльності / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2013. – № 3 (27). – С. 2–9; № 4 (28). – С. 2–7

Читать статью

Минск

Название статьи: Использование логопедической куклы в коррекционной работе с детьми / Using a speech therapy doll in corrective work with children / Używanie laleczki do terapii mowy w pracy korekcyjnej z dziećmi

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье репрезентована полезная модель логопедической куклы, которую может использовать в своей работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, каждый коррекционный педагог.

ISBN: 978-985-500-544-6

Читать статью

Забезпечення

Название статьи: Науково-методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ / Научно-методическое обеспечение реализации специального образование для детей с общим недоразвитием речи / Scientific and methodological support for the implementation of special education for children with general speech underdevelopment / Używanie laleczki do terapii mowy w pracy korekcyjnej z dziećmi

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Науково-методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2011. – № 8 (8) серпень. – С. 4–11.

Читать статью

Середовище

Название книги: Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ/ Предметно-развивающая среда в младшей логопедической группе для детей с ОНР / The subject-developing environment in the younger speech therapy group for children with general speech underdevelopment / Otoczenie podmiotowe w młodszej grupie logopedycznej dla dzieci z niedorozwojem mowy ogólnej

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун  Юлия Валентиновна

Аннотация: В книге представлены материалы по эффективной организации и реализации предметно-развивающей среды в условиях логопедической группы

Библиография: Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 50 с.

Читать книгу

ДВНазвание статьи: Дитсадок компенсуючого типу: актуальні питання / Детский сад компенсирующего типа: актуальные вопросы / Kindergarten compensating type: current issues / Rodzaj kompensacji przedszkola: aktualne problemy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье освещены актуальные вопросы работников ДОУ компенсирующего типа и родителей детей с нарушениями речевого развития

Библиография: Рібцун Ю. В. Дитсадок компенсуючого типу: актуальні питання / Юлія Рібцун // Дошкіл. виховання. – 2010. – №11. – С. 18–20

Читать статью

Соврем_технологии

Название статьи: Использование методов и приемов эйдетики в учебно-воспитательной работе с детьми логопедической группы / Use of methods and techniques of eidetics in teaching and educational work with children of the speech therapy group / Wykorzystanie metod i technik ejdetyki w pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi z grupy logopedycznej

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье раскрыты методы и приемы использования эйдетики в работе с дошкольниками с нарушениями речевого развития.

Библиография: Рибцун Ю. В. Использование методов и приемов эйдетики в учебно-воспитательной работе с детьми логопедической группы / Ю. В. Рибцун // Современные технологии логопедической помощи в условиях специального и инклюзивного образования : материалы городской межригиональн. научн.-практ. конф. – В 2-х тт. – Т. 1. – М. : ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – С. 144−151.

Читать статью

Вісник_Луганськ

Название статьи: Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я / Предпосылки создания комплексной специальной программы для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья / Prerequisites for creating an integrated special program for working with children with limited health opportunities / Wymagania wstępne do stworzenia zintegrowanego specjalnego programu do pracy z dziećmi o ograniczonych możliwościach zdrowotnych

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Передумови створення комплексної спеціальної програми для роботи з дітьми, що мають обмежені можливості здоров’я / Ю. В. Рібцун // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 13 (272). – Ч. І. – С. 265–273

ISSN 2227-2844

Читать статью

РодителиНазвание статьи: Взаимосвязь с родителями в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ОВЗ / Interrelation with parents in correctional-developing work with children with limited health opportunities / Relacja z rodzicami w pracy korekcyjnej z dziećmi o ograniczonych możliwościach zdrowotnych

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна 

Аннотация: В статье раскрыты формы видов работы с семьей, особое внимание уделено тетради взаимосвязи с родителями, воспитывающих детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

ISBN: 978-5-87978-839-6

Библиография:  Рибцун Ю. В. Взаимосвязь с родителями в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими ОВЗ / Ю. В. Рибцун // Взаимодействие образовательных учреждений и семей, воспитывающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, как необходимое условие развития инклюзивной образовательной среды : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20 ноября 2012 г.). – Москва – Уфа : Изд-во БГПУ, 2013. – С. 189–192.

Читать статью 

Сироти

Название статьи: Спеціальна освіта дітей-сиріт за рубежем / Специальное образование для детей-сирот за рубежом / Special education for orphans abroad / Specjalna edukacja dla sierot za granicą
Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна 

Библиография:  Рібцун Ю. В. Спеціальна освіта дітей-сиріт за рубежем / Юлія Рібцун // Соціально-правовий захист дітей, позбавлених батьківської опіки : наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 вересня 2005 р.). – Ужгород, 2005. – № 9. – С. 84–85. – (Серія „Педагогіка. Соціальна робота”).

Читать статью

Логопункти

Название статьи: Дошкільні логопедичні пункти: актуальні проблеми сьогодення / Дошкольные логопедических пунктов: актуальные проблемы / Preschool speech therapy items: topical issues / Przedszkolne przedmioty terapii mowy: aktualne problemy 

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна 

Библиография: Рібцун Ю. В. Дошкільні логопедичні пункти: актуальні проблеми сьогодення / Ю. В. Рібцун // Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в ХХ столітті : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 лют. 2012 р., м. Львів. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2012. – С. 63–65

Читать статью

Мед аспект

Название статьи: Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень / Медицинский аспект межсистемного взаимодействия речевых нарушений / The medical aspect of intersystem interaction of speech disorders / Medyczny aspekt interakcji między systemami zaburzeń mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография: Рібцун Ю. В. Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень / Ю. В. Рібцун // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – Вип. 3. – Ч. 1. – К. : Педагогічна думка, 2012. – С. 139–144.

Читать статью

2015_Рібцун

Название статьи: До проблеми формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / К вопросу формирования коммуникативного компонента речевой деятельности старших дошкольников с общим недоразвитием речи / On the issue of the formation of a communicative component of the speech activity of older preschool children with a general speech underdevelopment / W kwestii kształtowania komunikatywnego składnika aktywności mowy starszych dzieci w wieku przedszkolnym z niedorozwojem mowy ogólnej

Авторы: Рібцун Юлія Валентинівна, Василенко Ірина Миколаївна / Рибцун Юлия Валентиновна, Василенко Ирина Николаевна

Библиография: Рібцун Ю. В. До проблеми формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / Ю. В. Рібцун, І. М. Василенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови [зб. наук. пр.] / за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – Вип. 9. – К. : ТОВ «Поліграф-плюс», 2015. – С. 92−97

Читать статью

ПатентНазвание патента: Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення / Способ восстановления произносительной функции у дошкольников с нарушениями фонетико-фонематической составляющей речи / Method of restoring pronouncing function in preschool children with violations of the phonetic-phonemic component of speech / Metoda przywracania funkcji wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym z naruszeniem fonetyczno-fonemicznego komponentu mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н 1/00 А 61 М 21/00. Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення / Рібцун Ю. В. – № u200908240; заявл. 04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18. (http://uapatents.com/8-44366-sposib-vidnovlennya-vimovno-funkci-u-doshkilnyat-z-porushennyami-fonetiko-fonematichno-storoni-movlennya.html)

Посмотреть содержание

Казахстан

Название статьи: Современные подходы в обучении дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзии / Modern approaches in teaching preschool children with speech disorders in conditions of inclusion / Nowoczesne podejście do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami mowy w warunkach włączenia

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна

Аннотация: В статье раскрываются современные подходы в обучении дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзии

Библиография:  Рибцун Ю. В. Современные подходы в обучении дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзии / Ю. В. Рибцун // Педагогика и психология. – Алматы : Каз. НПУ им. Абая, 2013. – № 1 (14). – С. 10–14. (Режим доступа к изд.: www.kaznpu.kz/docs/1._2013.pdf)

Читать статью

Название статьи: Лінгвістичний складник наступності дошкільної та початкової ланок освіти дітей із порушеннями мовлення / Лингвистическая составляющая преемственности дошкольного и начального звена образования детей с нарушениями речи / Linguistic component of the continuity of preschool and primary education of children with speech disorders / Element językowy ciągłości edukacji przedszkolnej i podstawowej dzieci z zaburzeniami mowy

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

ISBN 978-966-8063-79-9

Библиография: Рібцун Ю. В. Лінгвістичний складник наступності дошкільної та початкової ланок освіти дітей із порушеннями мовлення // Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2019. С. 174-177

Читать тезисы

Название тезисов: Развитие зрительных функций в системе коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности / The development of visual functions in the system of correctional work with children with special educational needs / Rozwój funkcji wzrokowych w systemie pracy korekcyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Автор: Рибцун Юлия Валентиновна

Библиография:  Рибцун Ю. В. Развитие зрительных функций в системе коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности / Ю. В. Рибцун // Образование лиц с особенностями психофизического развития: традиции и инновации : сб. Междунар. науч.-практ. конф., (г. Минск, 25–26 октября 2018 г.) / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: В. В. Хитрюк [и др.]. – Минск : БГПУ, 2018. − C. 282−285.

ISBN 978-985-541-536-8

Читать статью

Название презентации: Продукція Amway — важлива складова комплексної корекційно-розвивалної роботи з подолання порушень психофізичного розвитку у дітей / Продукция Amway — важная составляющая комплексной коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений психофизического развития у детей / Amway products are an important component of complex correction-development work on overcoming of psychophysical development disorders in children

Автор: Рібцун Юлія Валентинівна / Рибцун Юлия Валентиновна

Смотреть презентацию

Додаткові ключові слова: Юлія Рібцун, дитина, діти, дизонтогенез, порушення / дефекти мовлення (мовленнєвого розвитку), логопедія, логопед, діагностика, корекція, логопедична робота / допомога.

Дополнительные ключевые слова: Юлия Рибцун, ребенок, дети, дизонтогенез, нарушения / дефекты речи (речевого развития), логопедия, логопед, диагностика, коррекция, логопедическая работа / помощь.

Additional key words: Julia Rybtsun, child, children, dysontogenesis, articulation disorders, logopedia, logopaedist, diagnostics, correction, logopedic assistance.

Zusätzliche Stichworte: Julia Ribzun, das Kind, der Kinder, der Dysontogenese, der Sprachfehlet, die Logopädie, der Logopäde, die Diagnostik, die Korrektion, logopädische Hilfe.

 Les mots-cle complémentaire: Julie Ribsune, enfant, enfants, dysontogénésis, allolalies, logopédie, orthophoniste, diagnostic, correction, assistance logopedique.

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/

Ссылка на сайт www.logoped.in.ua и автора материалов
Юлию Рибцун обязательна.

Добавить комментарий